Forskningsinstitusjonene ønsker samlokalisering av marin forskning i Bergen. Næringslivet er tydelige på at dette er viktig for Norge. Det er kun politisk gjennomføringsevne det står på.

visit norway Foto: Visit Norway Kronikken ble for første gang publisert i Finansavisen 8. juni 2016. I lengre tid har det fra forskningsinstitusjonene og næringslivet i Bergen vært jobbet for å forsterke Bergen som Norges marine hovedstad. Målet er å få samlokalisert 1200 forskere innen marine forskningsfelt fra Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og en rekke andre forskningsinstitusjoner og forvaltningsorganer under samme tak.

Samarbeidet mellom disse institusjonene er allerede sterkt. Under regjeringens Havkonferanse, naturlig nok lagt til Bergen, åpnet statsminister Erna Solberg mandag Norsk havlaboratorium, hvor det meste som finnes av topp moderne marin overvåkningsteknologi er samlet. 

Nå tar næringslivet selv et tydelig steg for å styrke den marine klyngen. Et av verdens største havbruksselskap, Lerøy Seafood, har bestemt seg for å flytte til Marineholmen for å komme tett på forskning, utdanning og et levende fagmiljø. De får trolig ikke nærheten til forskerne eller laboratoriene for seg selv særlig lenge.

Bergen Næringsråd og NCE Seafood Innovation har gjennomført en undersøkelse blant bedrifter innen sjømatnæringen i Hordaland. Svarene levner ingen tvil.

8 av 10 mener at samlokalisering av marin forskning i Bergen er viktig for Norge som sjømatnasjon.

7 av 10 mener det er sannsynlig at samlokalisering av marin forskning vil øke samarbeidet mellom forskning, utdanning og næringsliv.

3 av 4 tror at samlokalisering av marin forskning i Bergen vil gi økt investeringsvilje, arbeidsplasser og økonomisk vekst i marin sektor.

6 av 10 mener det er sannsynlig at deres egen bedrift vil lokalisere hele eller deler av egen FoU-virksomhet tett på en slik marin klynge i Bergen.

Over halvparten mener det er sannsynlig er det at deres egen bedrift vil øke aktivitetsnivået i Bergen, hvis samlokalisering av marin forskning blir realisert.

Verdens aller største og viktigste aktører innen produksjon av laks og ørret er blant selskapene som står bak. Det samme er verdensledende produsenter av fôr til havbruksnæringen, farmasøytisk industri og selskaper som leverer utstyr og driver teknologiutvikling opp mot havbruksnæringen.

Bergensregionen er Norges sterkeste innen havnæringene. Det er ikke bare noe vi her vest mener. Det ble også slått fast i en nasjonal meningsmåling offentliggjort i mars i år, hvor nesten en tredjedel av de spurte mener Bergen er Norges naturlige marine hovedstad, med Tromsø på annenplass.

I slik sammenheng er det verdt å ta med seg at ikke bare står Bergensregionen, Hordaland og Vestlandet for en meget stor andel av verdiskapingen innen havnæringene, verdiskapingen pr ansatt innen disse næringene er dessuten høyere på Vestlandet enn ellers i landet.

Bergen har en unik miks av internasjonalt ledende forsknings-, nærings- og forvaltningskompetanse innen de marine næringer. Potensialet for viktige synergieffekter er stort. Bergen er ubestridt Norges og også verdens viktigste by for havbruksnæringen. Herfra styres 40 prosent av verdens produksjon av atlantisk laks og 45 prosent av fôr til havbruksnæringen.

En samlokalisering av de marine forskningsmiljøene i Bergen er viktig for Bergensregionen og Vestlandet, men enda viktigere for Norge. Over halvparten av all forskning i Norge på hav, fisk og kyst skjer på Vestlandet, slik rektor ved UiB og direktør ved Havforskningsinstituttet skrev i en kronikk i BT denne uken.

Det skyldes ikke minst kompetansen vi finner i instituttsektoren, forvaltningen og selvsagt UiB.  Med mer kunnskap og målrettet samspill mellom forskning, forvaltning og næring, kan vi nå målet om best mulig næringsutvikling basert på bærekraftige forvaltingsprinsipper.

Skal vi sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden, må vi møte samfunnsendringene og nedgangen i petroleumsnæringen med omstilling Investering i forskning, utdanning og kunnskap i et tett og godt samarbeid mellom verdensledende forsknings- og undervisningsmiljøer og verdens sterkeste sjømatklynge er et av de viktigste grepene som kan tas for at vi i fremtiden kan skape vekst, arbeidsplasser og velferd også i fremtiden.

Skal vi tro OECDs spådommer, vil veksten i havnæringene overgå veksten i den globale økonomien. Det kan sikre fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i landet vårt, hvis vi forvalter vårt pund vel og tar de rette strategiske valgene.

Som kartleggingen Bergen Næringsråd og NCE Seafood Innovation Cluster har gjennomført viser. De viktigste aktørene i et kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i en av fremtidens potensielt viktigste næringer, er klare og tydelige i sin bestilling til departement og regjering.

I møtet med de biologiske og teknologiske utfordringene som havbruksnæringen møter og for sikre en bærekraftig vekst, trenger vi styrking av den allerede verdensledende marine klyngen i Bergen. Norge har alltid levet av det vi har høstet fra havet. Skal vi gjøre det også i fremtiden, må Havbyen Bergens posisjon og fortrinn dyrkes.

Kronikkforfattere:
Ole-Eirik Lerøy, styreleder Marine Harvest og Bergen Næringsråd
Henning Beltestad, konsernleder Lerøy Seafood Group
Andreas Kvame, adm.dir. Grieg Seafood
Einar Wathne, adm.dir. Cargill Aqua Nutrition
Johan Kvalheim, adm.dir. MSD Animal Health Norge
Tanja Hoel, daglig leder NCE Seafood Innovation Cluster
Marit Warncke, adm.dir. Bergen Næringsråd