Høgskulen på Vestlandet skal være en tydelig aktør i regional utvikling. Mohnsenteret er et virkemiddel for dette.

Vestlandet kan omstille seg ved å bygge videre på eksisterende erfaring og kompetanse, og utnytte potensialet som ny forskning gir. Dette forutsetter tette koblinger mellom forsknings- og utdanningsmiljøer og nærings- og samfunnsliv i regionen. Industribyggeren Trond Mohn mener at innovasjon og samhandling er så viktig at han lar Høgskolen i Bergen bruke hans navn i etableringen av det nye Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, som åpner i dag.

Det er de som er studenter nå, som skal overta og utvikle samfunnet vårt. Det er et mål at studentene våre skal ha en god forståelse av vestlandsk nærings- og samfunnsliv, og ikke minst hvordan arbeidslivet kan endres og forbedres. Derfor skal vi satse sterkere på student-entreprenørskap.

Det nye Mohnsenteret skal være en pådriver for at høyskolestudenter utvikler gründerferdigheter som kan brukes både til å utvikle nye bedrifter og til å stimulere til innovasjon og endring i etablerte bedrifter og i offentlige virksomheter.

Mohnsenteret vil derfor etablere en egen studentinkubator i Fabrikkgaten 5, og er også involvert i arbeid med utvikling av en studentinkubator på Årstadvollen. Gjennom et praksisnært søkelys på student-entreprenørskap i slike inkubatorer skal profesjonsstudenter få anledning til å utvikle egne innovasjonsidéer. Dette kan bli til nye bedrifter, om ideene fører frem.

Over nyttår går Høgskolen i Bergen (HiB) inn i den nye Høgskolen på Vestlandet (HVL). Høgskolen skal kjennetegnes av å delta aktivt i praksisnære prosesser og aktiviteter. Historisk har det vært tette koblinger mellom HiB og omkringliggende nærings- og samfunnsliv. Tusenvis av lærere, sykepleiere, ingeniører og andre profesjonsutøvere har opp gjennom årene utdannet seg til å bli høyt kompetente medarbeidere for regionens bedrifter og organisasjoner.

Mohnsenteret bygger på grunnlaget som Senter for nyskaping ved HiB har utviklet siden 2001. Senteret ble etablert i erkjennelse av den viktige koblingen mellom akademisk og praktisk kunnskap. Siden den gang har senteret vokst gradvis til å bli et forsknings- og kompetansesenter innen innovasjon og entreprenørskap, og har blant annet bidratt klyngedannelser og andre samarbeidsorienterte initiativ mellom bedrifter og FoU-institusjoner på Vestlandet.

Navneendringen av senteret til «Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling» medfører også en spesiell satsing på ansvarlig innovasjon. Fremtidens innovasjoner både skal løse økonomiske, miljømessige og velferdsmessige oppgaver, og man må tenke bredere enn å se på innovasjon «kun» som forretningsutvikling. Forskningen og undervisningen ved Mohnsenteret skal utforske hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og videreføring av velferdssamfunnet.

Mohnsenteret skal også bidra med undervisnings- og veiledningskompetanse på alle nivå gjennom deltakelse i mastergrader i Innovasjon og entreprenørskap og Innovasjon og ledelse. I tillegg etableres et ph.d.-program som fokuserer på ansvarlig innovasjon i et profesjons- og samfunnsperspektiv. Eksempler på relevante forskningsspørsmål er: Hvordan kan fremtidens ingeniører fornye et næringsliv som er avhengig av olje og gass og bidra til mer bærekraftig utvikling innenfor oppdrettssektoren? Hva mener lærere og sykepleiere hemmer og fremmer innovasjon innen offentlig og frivillig sektor?

I fusjonsavtalen mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund understrekes det at Høgskolen på Vestlandet skal være en regionalt forankret kunnskapsaktør. Høgskulen på Vestlandet være en tydelig aktør i og for regional utvikling. Mohnsenteret er et virkemiddel for å realisere dette.

Tekst: Ole-Gunnar Søgnen, Rektor Høgskolen i Bergen og Stig-Erik Jakobsen, leder for Mohnsenteret Mohn senteret Klyngene GCE Subsea og NCE Seafood gratulerer med nyåpningen!