Nofima sammenstiller nå fakta om miljø, økonomi og sosiale forhold i en egen nettportal for å gjøre det lettere å få oversikt over næringens bærekraft. Portalen skal bli åpent tilgjengelig på nett i løpet av 2017/2018.

I disse dager testes første versjon av nettportalen, som tar for seg fakta om produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting, miljøundersøkelser, rømming, lakselus, medikamentkjøp og arealbruk.

For hvem?

Alle som er interessert i fakta om havbruksnæringen skal kunne bruke nettportalen. Målet er at det skal bli enklere for beslutningstakere, media og alle andre interesserte for å finne kvalitetssikret informasjon om havbruksnæringens bærekraft.

Bakgrunn

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16 (2014–2015)).

Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre pilarer: Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. For å vurdere om en næring utvikler seg bærekraftig er det nødvendig å overvåke utviklingen i indikatorer for både miljømessig-, sosial og økonomisk bærekraft. Det er også vesentlig å kunne synliggjøre hvordan havbruksnæringens bærekraft utvikler seg over tid, og det har derfor vært lansert ønsker fra næringen om å utvikle et årlig bærekraftbarometer, også kalt tilstandsbeskrivelse.

Forventet nytteverdi

Forventet nytteverdi av et bærekraftbarometer er å:
• Gi helhetlig kunnskap om hvordan havbruksnæringen påvirker miljø og samfunn.
• Gi balansert kunnskap og vekting av havbruksnæringens samfunnsmessige og økonomiske effekter i politikkutforming, forvaltning (for eksempel vekstvilkår, regelverksutforming og -praktisering og arealtilgang).
• Synliggjøre utviklingstrekk og gi et tidlig varsel om tendenser og eventuelt gi grunnlag for å framskrive utvikling.
• Gi et godt grunnlag for å utarbeide helhetlige bærekraftrapporter, fastsettelse av bærekraftmål og eventuelle produksjonsjusteringer for å sikre en bærekraftig utvikling.
• Bidra til å finne gode løsninger på næringens bærekraftutfordringer og –muligheter.
• Styrke dialogen mellom næringen og samfunn, herunder beslutningstagere innen politikk og forvaltning.
• Gjøre næringen mer transparent.
• Gi grunnlag for bedre utviklingsrammer og forvaltningsregimer.

Les mer Nofima sitt bilde