Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi etablerer en ny unik arena som knytter blå og grønn bioøkonomi sammen.

Land-m├©ter-hav-m-tekst-og-logoer Kronikk: FBFI.no, 24.10.2018
Tekst: Tanja Hoel, The Seafood Innovation Cluster

Verden står overfor en utvikling med økende befolkning, velstandsvekst og klimautfordringer. Behovet for mer fornybar produksjon av både mat, energi og materialer vil bare øke. I Norge anslås det at vi kan mer enn tredoble verdiskapningen knyttet til bioøkonomien de neste 30 årene. Dette innebærer vekst i fornybare næringer som landbruk, fiskeri, havbruk, og energi. Og skal Norge lykkes, må vi spille sammen. 

Blått og grønt samarbeid

Norge har store fordeler, i både hav, fjord, skog og jord. Fortrinnene må utnyttes klokt.

Eksisterende klynger er i all hovedsak etablert innenfor tradisjonelle sektorer, likeartede temaer og geografisk samlokaliserte, og dette kan potensielt virke konserverende på eksisterende næringsstrukturer.  Klyngene fra Hamar, Bergen, Ålesund og Tromsø har med utgangspunkt i de fire næringsklyngenes hovedseter tatt initiativ til å skape en felles dialogarena «Land møter hav», for å oppmuntre til dialog og innovasjon på tvers av fag og til fleksible geografiske løsninger. For første gang den 7 november skal vi koble de dyktigste folkene, og dele den beste kunnskapen fra hver sektor med hverandre. Målet er å få til den samhandlingen som er nødvendig for å utløse potensialet for bærekraftig verdiskaping som ligger i den norske bioøkonomien.

Skape nye muligheter

Norge har høy kompetanse på mange områder som er sentrale i bioøkonomien, herunder sterke forskningsmiljøer innenfor grunnleggende livsvitenskap, teknologi og industrielle prosesser, jordbruks og skogbruksforsking, marin sektor og miljøvirkninger. Det er særlig viktig å få til et bedre samspill mellom disse kompetanseområdene. I en mer sirkulær økonomi kan utvikling av nye sektorovergripende verdikjeder og kompetansetunge produkter, kreve økt samarbeid på tvers av fag og sektorer. Mulighetene for økt innovasjon som går på tvers av de generiske teknologiområdene bioteknologi, digitalisering og nanoteknologi.

Regjeringens Bioøkonomistrategi vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Økt og mer effektiv bruk av fornybare biologiske ressurser er helt sentralt i omlegging mot en lavutslippsøkonomi.  Vi trenger et sterkt samarbeid mellom grønne og blå næringer i Norge.

Her kan Klyngene bidra til å akselerer utviklingen innenfor bioøkonomien.  

Land møter hav, initiert av klyngene Heidner, Biotech North, BlueLegasea og NCE Seafood Innovation Cluster er et eksempel på et forsterket samarbeid på tvers av sektorer og geografier og skape et grunnlaget for ny næringsvirksomhet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.

PÅMELDING

Tanja Hoel, Direktør, NCE Seafood Innovation Cluster
Telefon: 92 80 13 15
E-post: tanja@seafoodinnovation.no
www.seafoodinnovation.no