Havbruksnæringen står ovenfor en ny teknologisk hverdag der nye metoder for analyser og styring byr på store muligheter, men også utfordringer. Noen av utfordringene knytter seg til miljøsensorikk der spørsmål om hvordan en behandler innkommende informasjon samt hvordan slikt utstyr plasserers, vedlikeholdes og driftes er på agendaen.

Bilde NS – AquaCloud AquaCloud
AquaCloud er et Big Data prosjekt initiert av partnerne NCE Seafood Innovation Cluster. I prosjektet samles det inn store datasett fra enkeltselskaper. Gjennom prosjektet har næringen sett verdien og viktigheten av å innhente kvalitetsdata på en omforent og lik måte for å muliggjøre sammenlikninger og analyser på tvers av områder og selskaper. Behovet for kvalitetsdata har resultert i at sentrale partnere i NCE Seafood Innovation Cluster i samarbeid med en gruppe næringsaktører og representanter for næringsorganisasjoner og myndigheter har satt i gang revisjon av en eksisterende standard, NS 9417. Denne revisjonen er i regi av Norsk Standard, og forventes å ferdigstilles tredje kvartal 2020.

Arbeidet ble igangsatt på møte i Oslo i vår og på ett åpent møte under årets AquaNor ble ytterligere rammer for revisjonen drøftet. NS 9417 er en standard fra 2012, og gjennom møtene og gjennom AquaCloud prosjektets arbeid, er det kartlagt et behov for revisjon av store deler av standarden. 

Nye behov som må vurderes i forhold til standarden fra 2012 er følgende:

Behov for data for fiskevelferd/fiskehelse
Ny teknologi og driftsformer
Tilrettelegging for digitalisering
Krav til andre arter

Invitasjon til arbeidsgruppe
Revisjonsgruppen, bestående av næringsaktører, næringslivsorganisasjoner og myndigheter, har planlagt regelmessige møter frem til revisjonen er ferdigstilt i 2020.  Den eksisterende revisjonsgruppen vil sette i gang sitt arbeid, men for å sikre en revisjon som støttes og implementeres av næringen er det viktig at et tverrsnitt av næringen er representert. Vi inviterer derfor inn flere representanter fra havbruksnæringene, utstyrsleverandører og andre interessenter som kan bidra til de mange undergruppene som er nødvendig for effektiv og grundig revidering.

Hvis du er interessert i å delta i revisjonsgruppen og bidra til å definere fremtidens digitale infrastruktur, ta kontakt med Hilde Aarefjord i Norsk Standard haa@standard.no.

Les mer her

 

Contact NCE Seafood Innovation Cluster:
Björgolfur Hávardsson 
bjorgolfur@seafoodinnovation.no 
+ 47 922 12 727