En standard for klassifisering av taps- og dødsårsaker kan gi store gevinster i form av bedre innsikt til valg av tiltak for reduksjon av tap og dødelighet. Dette er konklusjonen fra et forprosjekt utført av Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag av AquaCloud og NCE Seafood Innovation.

Modeller viser at moderate forbedringer gir økt resultat på 5 mrd. kroner per år i norsk havbruk, melder Aquacloud og NCE seafood innovation i en pressemelding.

Bransjesamarbeidet AquaCloud har flere pågående aktiviteter hvor det viktigste området innen fiskehelse/fiskevelferd er å etablere innsikt og beslutningsstøtte for tiltak som reduserer tap og dødelighet i produksjonssyklusen. Sentralt i dette er en standard klassifiserings- og kodestruktur knyttet til taps- og dødsårsaker.

Studien utført ved NMBU viser at selv om overvåkning og registering av daglig dødelighet og fiskehelseinformasjon har en nesten 40-årig historie i norsk lakseoppdrett, er det i varierende grad standardisert mellom selskap hvordan man klassifiserer dødelighet og helseobservasjoner. Det varierer også fra selskap til selskap i hvilken grad informasjonen faktisk brukes til analyser og systematisk forbedringsarbeid.

Forprosjektet har identifisert de viktigste behov og krav som et klassifiseringssystem for taps- og dødsårsaker må ivareta for å være et effektivt verktøy for oppdrettere, leverandørindustri, forvaltning og forskning. Det er også pekt på hvordan et slikt system kan bidra til et betydelig verdiskapingspotensial i næringen.

– Ved bedre utnytting av potensialet i dagens oppdrettsanlegg og konsesjoner, er det mulige å hente ut betydelige merverdier og dette på en mer bærekraftig måte. Modeller viser at moderate forbedringer gir et økt resultat på ~5 mrd. kroner per år i norsk havbruk. For å realisere dette potensialet kreves det systematiske tiltak over tid. Standardisering, digitalisering og effektiv bruk av data vil være et viktig bidrag. Her er større innsikt i underliggende årsaker til tap og dødelighet vitalt, sier førsteamanuensis Arnfinn Aunsmo som har ledet prosjektgruppen.

Styringsgruppen i AquaCloud har besluttet å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt med mål om en ny standard klar til bruk i løpet av første halvår 2021.

– På vegne av oppdretterne har vi fiskehelse som et av våre viktigste satsningsområder for digitalisering og standardisering. Bruk og læring av fiskehelsedata på tvers av selskaper er helt påkrevd om vi skal videreutvikle oppdrett i åpne systemer. Vi tenker at dette prosjektet vil være en sentral del av den nylig lanserte nasjonale dugnaden for bedre fiskevelferd, sier Einar Wathne, styreleder i AquaCloud og NCE Seafood Innovation Cluster.

Studien er gjennomført av en prosjektgruppe tilknyttet Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen og ledet av førsteamanuensis Arnfinn Aunsmo, DVM PhD. I tillegg har det vært bidrag fra faggruppen på fiskehelse/fiskevelferd i AquaCloud, representert ved fiskehelseansvarlige hos Lerøy, Mowi, Grieg Seafood og Cermaq, samt prosjektkoordinator Olav Jamtøy.

AquaCloud er et bransjesamarbeid for digitalisering og standardisering innen havbruk som ble etablert av NCE Seafood Innovation sammen med flere store og mellomstore oppdrettsselskaper. AquaCloud arbeider for deling av data og bedre datakvalitet gjennom standardisering innen sensorer, fiskehelse og miljømålinger. Samarbeidet er åpent for alle oppdrettere i Norge.