AquaCloud har sammen med partnere utviklet en ny, åpen standard som bidrar til å frigjøre potensialet i ulike sensorer i oppdrettsmerder på sjø. Sensorer som støtter standarden, kan nå tilby enklere tilgang til mer detaljerte målinger og integrasjon med systemer som kan utnytte data i innovative løsninger for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

Photo: Lerøy

I havbruksselskapene i dag øker behovet og forventningene til rapportering og analyse for å skape et godt grunnlag for faktabaserte beslutninger. På tross av stor utbredelse av sensorer i merdene og data som skapes i fôringssystemer, består datainnsamlingen i veldig stor grad av kostnadsdrivende, manuelle aktiviteter. Dette kan være alt fra å hente ut rapporter fra proprietære systemer som så lastes inn i selskapets sentrale database, lese av data fra én skjerm og taste det inn i systemet på en annen, eller i verste fall å gjennomføre manuelle målinger på tross av at det allerede finnes installerte sensorer som kunne gjort jobben automatisk.

Optimale, faktadrevne forretningsprosesser krever standardisering og sentralisering av data. Dette innebærer å integrere systemer fra flere leverandører og få dem til å fungere sømløst sammen, med kjerneprinsipper som “én kilde til sannhet” og “registrer data kun én gang”. Disse prinsippene skal sikre at kun én, korrekt versjon av dataene eksisterer i organisasjonens systemer, og samtidig at dataene er tilgjengelige for alle som har behov for den.

Åpne standarder som dekker de spesifikke behovene i oppdrettsnæringen, er helt avgjørende for å nå dette målet. Når sensor- og systemleverandører baserer sine grensesnitt på AquaCloud Sensor Data Standard, vil det bli langt enklere for både havbruksselskap og leverandører å bygge god infrastruktur som samler data på tvers av ulike teknologier. Dette åpner opp for at mer omfattende, detaljerte og kvalitetsmessige datagrunnlag kan benyttes både til forbedring av eksisterende rapporter og analyser, og ikke minst helt nye, innovative tjenester.

Standarden er bla. basert på en annen sentral standard for Tingenes Internett (IoT) kalt UPC-UA. AquaCloud Data sensor Standard inkludert semantisk datamodell/informasjonsmodell og har føringer for tilgangsstyring, systeminfrastruktur og programmeringsgrensesnitt (API).

«Vi lanserer nå første versjon av standarden som dekker miljøsensorer og fóringsdata fra merder i sjø. Det er svært gledelig at mer enn 100 ulike selskap har vist interesse i arbeidet med standarden og at flere sentrale aktører har bidratt aktivt til innholdet. Samtidig som vi utvider standarden til å dekke flere områder, vil vi framover legge godt til rette med nødvendig dokumentasjon og andre støtteressurser for å bidra til at standarden blir tatt i bruk i bransjen», sier Jørn Torsvik, prosjektleder for AquaCloud.

AquaCloud er et bransjesamarbeid for digitalisering og standardisering innen havbruk som ble etablert av NCE Seafood Innovation sammen med flere store og mellomstore oppdrettsselskaper. AquaCloud arbeider for deling av data og bedre datakvalitet gjennom standardisering innen sensorer, fiskehelse og miljømålinger. Samarbeidet er åpent for alle oppdrettere i Norge.

AquaCloud har vært finansiert av bidragsytere, Innovasjon Norge og fra 2019 gjennom SIVA sitt Ocean Innovation Norwegian Catapult Center.

Standarden er tilgjengelig for nedlasting via våre websider: https://aquacloud.ai

For ytterligere informasjon, kontakt:
Tomas Finnøy, prosjektleder Sensor Data Standard, tlf: 48 03 42 38, e-post: tomas@aquacloud.ai