Da AquaCloud inviterte eksperter fra ulike felt til å snakke på webinaret «Datadeling i havbruksnæringen» ble det tydelig at Mattilsynet ser for seg større grad av datadrevet forvaltning fremover. Ingunn Midttun Godal, CEO i Mattilsynet, fremhevet viktigheten av samarbeid og tillit fremfor forskrifter og tvang.

– Et mer datadrevet tilsyn med en desentralisert utvikling vil skape gevinster både for næringen og Mattilsynet, sier Ingunn Midttun Godal i sin presentasjon.


Et møte mellom sentrale aktører

Hvordan skal vi få til verdiskapning sammen med deling av data, spør Midttun Godal i sin presentasjon da representanter fra sjømatnæringen, akademia og forvaltningsinstitusjoner var samlet torsdag 1. september. Mengden av data vokser eksponentielt, og det byr på nye muligheter og utfordringer for både næring og forvaltning.

– Det å dele data kan gjøre det enklere for virksomhetene å få det de trenger fra oss som offentlig virksomhet, sier Midttun Godal.

Bedre data gir også større muligheter for datadrevne beslutninger.

Ønsker mer datadrevet tilsyn

I sitt innlegg forteller Midttun Godal at Mattilsynet jobber med to tilnærminger overfor akvakulturnæringen. Det innebærer at de både må sikre at den løpende kontrollen i så stor grad som mulig går automatisk på basis av data, samtidig som de gjennomfører helhetlige revisjoner på konsernnivå.

Hun forteller at økt datadeling blant annet kan gjøre det enklere for næringen ved å gi raskere og forenklede søknadsløp, redusere tidsbruken på rapportering og det kan gi større transparens på hvordan Mattilsynet vurderer lokaliteter, konsern og næringen som helhet.

– Her er vi veldig opptatt av at det ligger noen gevinster hos oss, men vi tror de gevinstene som er her er aller størst hos næringen selv, forteller Midttun Godal.


Vil gjennomføre piloter

Hun sier videre at Mattilsynet ønsker å komme i gang med piloter hvor de kan teste datadrevet tilsyn i næringen. Data fra næringen kan brukes til å automatisk vurdere om det er behov for videre oppfølging eller ikke, så det betyr at de som er villige til å dele data som kan brukes til å vurdere status vil få en tilbakemelding basert på det.

Det betyr at Mattilsynet kan vurdere behovet for å komme på tilsyn basert på dataen de får. I tillegg forteller Midttun Godal at forvaltningen er opptatt av en ansvarliggjøring av konsernene i større grad istedenfor å gå ut på hver enkelt lokalitet.

– Jeg tenker at det er dumt å stå på merdkanten hvis du har et kontrollrom med sensorer hvor man egentlig har mye bedre oversikt over merden, i tillegg til de HMS-utfordringene som er med det.


Basert på tillit

Det betyr ikke at forskriftsfestet datadeling er løsningen, ifølge Mattilsynet. Midttun Godal fremhever et ønske om å få til et samarbeid basert på tillit og en felles forståelse om å få til en bærekraftig næring med stort vekstpotensial.

– Forskrifter bør være siste utvei, for det ligger en form for tvang i det å forskriftsfeste at man må dele de dataene.

Ifølge henne er samarbeid med næringen sentralt.

– Vi tror både regelverket og den offentlige kontrollen blir bedre hvis vi klarer å samarbeide på en god måte med næringene. Digitalisering av akvakulturnæringen skjer i et høyt tempo og offentlig kontroll bør i større grad skal skje inn mot konsernledelsen, og ved kontrollpanelene i oppdrettsanleggene.

Se hele webinaret her.