Heller enn å diskutere hva vi skal leve av «etter oljen», bør vi snakke om hvordan vi kan gjøre det vi allerede kan på nye og bedre måter.

MENINGER 05.10.2016 09:17 Av professor Stig-Erik Jakobsen, Høgskolen i Bergen, forsker Rune Njøs, Høgskolen i Bergen, adm. dir. Owe Hagesæther, GCE Subsea, adm. dir. Tanja Hoel, NCE Seafood Innovation

«Anita Krohn Traaseth og Silvija Seres skriver i Aftenposten 18.9 om hva «Norge skal leve av» i fremtiden. Forfatterne har flere gode poenger. Vi vil blant annet se endringer i kompetansebehov, en mer sentral rolle for såkalte muliggjørende teknologier og et mer forskningsdrevet næringsliv.

Det forfatterne imidlertid ikke får fram, er den endringskraften som ligger i eksisterende næringsliv.

Det som var

Energi, sjømat og maritim virksomhet er våre viktigste eksportnæringer og helt sentrale når norsk og vestlandsk næringsliv skal omstilles og videreutvikles. Det er i disse næringene vi har unik kunnskap, og det er her våre globale konkurransefortrinn ligger. Disse næringene vil også være fundamentet når morgendagens næringsliv skal utvikles.

Rekordmange bedrifter søker støtte til nyskaping

Omstilling er først og fremst påvirket av det som var, og mindre av noe som kan bli.

I tiden som kommer, skal vi i stor grad leve av det samme som før, men på andre og smartere måter. Det betyr også at man hele tiden tar med seg og videreutvikler eksisterende kompetanse, forretningsmodeller og teknologi, samtidig som man evner å bruke det potensialet som ligger i ny forskning og muliggjørende teknologier.

Lærdom fra oljeindustrien

For tiden er det mange bedrifter som ser seg om etter nye markedsmuligheter.

Forskning som er gjennomført i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Universitet i Agder og Universitetet i Stavanger, viser at mulighetene for å lykkes er størst når bedriftene beveger seg inn i relaterte markeder. Dette er områder hvor de kan bruke og videreføre eksisterende teknologisk og markedsmessig kompetanse, men det krever også at man jobber annerledes og smartere enn tidligere.

Vil hjelpe miljøgründere i Rogaland med 400 millioner kroner

Eksempelvis kan oppdrettsnæringen, som opplever voldsom vekst, lære mye av det vestlandske oljeindustrieventyret.

Verdikjeder fra olje- og gassnæringen omstilles og tilpasses markeder relatert til havrommet. Det gir økt verdiskapning, det skaper arbeidsplasser og reduserer forretningsmessig risiko. GCE Subsea har et særlig fokus på dette for tiden, noe som blant annet har resultert i en rekke konkrete tiltak der næringsaktører fra olje og oppdrett møtes for å avdekke og konkretisere muligheter for kunnskapsoverføring.

Går inn i nye markeder

For å lykkes med arbeidet er det også viktig at man forstår – og anvender – teknologier med vide og næringsuavhengige bruksområder. For eksempel arrangerte NCE Seafood Innovation nylig en workshop der man så på mulighetene til å anvende Big Data-teknologi for å løse lakselusproblemet i oppdrettsnæringen. Det ble fokusert på at man er avhengig av å dele informasjon og data for å løse utfordringene næringen står overfor.

I forskningen omtaler vi innovasjoner som kombinerer kunnskap fra ulike næringer som ‘cross-industry innovation’. Vestlandet er særlig hardt rammet av den lave oljeprisen, men samtidig er denne regionen også i en unik posisjon gjennom kunnskap og kompetanse fra flere verdensledende ressursbaserte næringer.

At bedriftene på Vestlandet er godt på vei i sitt omstillingsarbeid, framgår også av SR-Banks siste konjunkturundersøkelse. Rapporten viser at en rekke av de oljeavhengige bedriftene på Vestlandet har beveget seg inn i nye relaterte markeder.

Ikke helt nye næringer

Gründerskap og etablering av nye bedrifter er også viktig for omstillingen, men vår forskning viser at man i størst grad lykkes med nyetableringer når de kommer innenfor den eksisterende regionale næringsstrukturen. Norge har mange små selskaper. Oppskalering av dette segmentet, hvor det eksisterer mye velfungerende strukturkapital, er et forsømt område for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser.

Men det er vanskelig skape helt nye næringer.

Unntaket er gjerne forskningsdrevne satsinger på ny teknologi, som kan skape grobunn for nye bransjer og et stort antall arbeidsplasser. Veien dit er imidlertid lang og risikofylt, og helt nye næringer vil i stor grad kun være et supplement til omstilling av eksisterende næringer.

«Omstilling forutsetter innovasjon og nyskapning»

Mye av det vi lever av i dag, skal vi også leve av i framtiden. Og mye av det vi omstiller oss fra, vil vi også ta med til det vi omstiller til. Globalt ser vi en rekke trender og innovasjoner som for alvor kommer til å endre samfunns- og næringslivet, men det betyr ikke at vi må legge brakk kunnskap, kompetanse og erfaring som er opparbeidet og utviklet gjennom århundrer.

For norsk økonomi handler det først og fremst om å utnytte mulighetene som de globale trendene gir til å skape en framtidsrettet og bærekraftig ressursbasert økonomi. Istedenfor å diskutere hva vi skal leve av «etter oljen», bør vi snakke om hvordan vi kan gjøre det vi allerede kan på nye og bedre måter.

Publisert på Sysla.no oljeplattform Illustrasjonsfoto: Norske Shell