Vestland Fylkeskommune lyser ut 21,5 millioner til tilretteleggende utviklingsprosjekter i 2020.
Du kan søke om delfinansiering til planlegging og gjennomføring av tilretteleggende utviklingsprosjekt. Du kan og søke til tiltak som støtter opp under mål og strategier i handlingsprogrammet for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020. I 2020 er det satt av 21,5 mill. kr. til ordningen.

De strategiske innsatsområdene en kan søke om støtte til er:

  • Omstilling
  • Entreprenørskap og nyskapning
  • Forskning for styrket innovasjonsevne
  • Kompetanse og karriere
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Naturressurser
  • Grønn konkurransekraft og klimainnovasjon

Aktører med konkrete tilretteleggende prosjekt/tiltak kan søke.

Midlene kan ikke brukes til direkte bedriftsstøtte eller etablererstøtte. Slik støtte blir forvaltet av Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og regionale etablererfond.

I 2020 er det tre søknadsfrister. Søknadene blir håndtert av hovedutvalget for næring, naturressurser og innovasjon:

  • Søknadsfrist 15. april: håndteres i møte 4. juni
  • Søknadsfrist 15. juni: håndteres i møte 16. september
  • Søknadsfrist 15. september: håndteres i møte 25. november

Les mer og søk her.