AquaCloud lanserer nå et system for enhetlig klassifisering av taps- og dødsårsaker i akvakultur. Systemet er utarbeidet av NMBU Veterinærhøgskolen på oppdrag fra AquaCloud og i nært samarbeid med havbruksbedrifter og andre fagmiljøer i næringen. Dette vil være et sentralt verktøy til økt innsikt i årsakssammenhenger og prioritering av målrettede tiltak for å redusere tap og dødelighet.

Dødfisk kan spre sykdom til omgivelsene. Foto: Trygve Poppe.

Det viktigste nye er en felles kodeliste som gjør at data fra ulike selskap enkelt kan sammenstilles, summeres og sammenliknes på tvers av lokaliteter, soner, regioner og produksjonsområder. Dessuten er det etablert en systemstruktur for hvordan de enkelte taps- og dødsårsakene samles i undergrupper og hovedgrupper. Systemet omfatter også registrering av destruksjon, nedklassing, utkast mm. etter samme kodestruktur, slik at man vil man få en oversikt over det samlede tapet fordelt på enkeltårsaker og kategorier.

Når systemet tas i bruk i næringen forventes betydelige gevinster gjennom økt læring, bedre helsestyring og ikke minst redusert dødelighet og tap. Analyser som ble gjennomført i prosjektet indikerte at moderate forbedringer kan gi en samlet gevinst på 5 mrd. kroner per år i norsk havbruksnæring.

Data og resultater kan brukes til en rekke formål som for eksempel:

  • Overvåking i produksjonsenheter (lokaliteter), selskap, regioner og nasjonalt
  • Styring av ressurser i oppdrettsnæringen, leverandørindustri, forvaltning og FoU
  • Kobling av dødelighetsdata med tilhørende kontrolltiltak, diagnostiske resultater og miljøregistreringer osv. og dermed gi nytt grunnlag for forskning på sammenhenger
  • Kunnskapsutvikling og grunnlag for fremtidige innovasjoner

«Det er viktig at innsatsfaktorer i næringa styres til områder hvor de har størst effekt, og det er derfor behov for å prioritere både næringas og samfunnets ressurser i arbeidet med dødelighet og tap. Tiltak må gjennomføres på et overordnet nivå for å kunne gi varige effekter. Forbedringer vil gi reduserte kostnader, økt pris og økt volum som samlet har en stor effekt. Innsikt i underliggende taps-/dødsårsak gir nøkkel til kontroll og forebygging», sier Arnfinn Aunsmo DVM PhD, prosjektleder hos NMBU Veterinærhøgskolen.

«Vi viderefører arbeidet vårt med klassifisering av tap- og dødelighet i samarbeid med bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. AquaCloud står for innsamling av fiskehelsedata fra oppdretterne til Fiskehelsedatabasen i Sjømat Norge. Det nye klassifiserings- og kodesystemet i bruk hos oppdrettsbedriftene vil være et viktig fundament for dette arbeidet og dermed bidra til styrket fiskevelferd og redusert dødelighet i næringen», sier Jørn Torsvik, daglig leder for AquaCloud.

Leverandørene av ledende digitale fagsystemer til næringen har bekreftet at funksjonalitet for å håndtere det nye klassifiserings- og kodesystemet vil være på plass innen utgangen av 2021.

Prosjektet er gjennomført av en prosjektgruppe tilknyttet Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen og ledet av førsteamanuensis Arnfinn Aunsmo, DVM PhD. I tillegg har det vært bidrag fra faggruppen på fiskehelse/fiskevelferd i AquaCloud, representert ved fiskehelseansvarlige hos Lerøy, Mowi, Grieg Seafood og Cermaq, samt prosjektkoordinator Olav Jamtøy. I prosessen har det også vært tett dialog med andre interessenter som oppdrettsbedrifter, leverandører av fiskehelsetjenester og fagsystemer, bransjeorganisasjoner og offentlige myndigheter.

AquaCloud er et bransjesamarbeid for digitalisering og standardisering innen havbruk som ble etablert av NCE Seafood Innovation sammen med flere store og mellomstore oppdrettsselskaper. AquaCloud arbeider for deling av data og bedre datakvalitet gjennom standardisering innen sensorer, fiskehelse og miljømålinger. Samarbeidet er åpent for alle oppdrettere i Norge. AquaCloud har vært finansiert av bidragsytere, Innovasjon Norge og fra 2019 gjennom katapultprogrammet til SIVA, i Ocean Innovation Norwegian Catapult Center.

Rapport og kodeliste med tilhørende veiledning er tilgjengelig for nedlastning her: https://aquacloud.ai/fish-health

For ytterligere informasjon, kontakt:

Olav Jamtøy, prosjektleder fiskehelse, tlf: 958 16 820, e-post olav@aquacloud.ai