Event

HAVBRUKSNÆRINGEN; KRITERIER FOR FREMTIDIG VEKST

At a glance

Det er store politiske ambisjoner om vekst i havbruksnæringen samtidig som bærekraften til dagens lakseoppdrett er kraftig debattert. Stortingsmelding 16 (2014-2015) lanserte et trafikklys-system der en bruker lakselus som indikator for å styre vekst i havbruksnæringen.

Systemet omfatter modellering av spredning av lakselus fra havbruk og modellering av effekter på vill laksefisk, samt etablering av produksjonsområder for matfiskoppdrett av laksefisk. Havforskningsinstituttet har sammen med Veterinærinstituttet og en rekke andre forskningsmiljø kartlagt kunnskapsstatus når det gjelder spredning av lakselus og effekter av lus på vill laksefisk, og det er foreslått avgrensning av 12 produksjonsområder basert på strøm-mønster og spredning av lakselus langs kysten. I 2016 skal trafikklys-systemet testes ut med tanke på å gjøre den første vurderingen av tilstand når det gjelder effekter av lus på vill laksefisk i de foreslåtte produksjonsområdene. 

Program 
0900-0910: Velkommen – direktør Sissel Rogne (Havforskningsinstituttet) 

0910-0930: Kunnskapsstatus lus og vill laksefisk – forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen (Havforskningsinstituttet) 

0930-0945: Presentasjon av årets overvåkningsprogram på lus og relatert forskning – forsker Ørjan Karlsen (Havforskningsinstituttet) 

0945-1000: Grønt lys for blå framtid – hvordan handlingsregler i produksjonsområder skal gi balansert havbruksvekst – direktør Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet 

1000-1015: Presentasjon av Mattilsynets oppfølging når det gjelder innføring av nytt system for å regulere vekst i lakseoppdrett – administrerende direktør Harald Gjein, Mattilsynet 

1015-1030: Sjømat Norges sitt syn på det nye reguleringssystemet – direktør Jon Arne Grøttum (Sjømat Norge) 

1030-1045: Presentasjon av Norske Lakseelver sitt syn når det gjelder innføring av nytt system for å regulere vekst i lakseoppdrett – fagsjef Erik Sterud (Norske Lakseelver) 

1045-1100: Pause – Kaffe og «Munker» 

1100-1200: Paneldebatt om innføring av nytt system for å regulere vekst i lakseoppdrett – kunnskapsgrunnlag og konsekvenser for næring og forvaltning.

Medvirkende

Sissel Rogne, direktør Havforskningsinstituttet.
Karin Kroon Boxaspen, forskningsdirektør Havforskningsinstituttet.
Ørjan Karlsen, forsker Havforskningsinstituttet.
Jens Christian Holm, direktør Fiskeridirektoratet.
Harald Gjein, administrerende direktør Mattilsynet.
Jon Arne Grøttum, direktør Sjømat Norge.
Erik Sterud, fagsjef Norske Lakseelver.
Ingrid Heggø, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, medlem av Næringskomiteen.
Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant Høyre, medlem av Næringskomiteen.
Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder (FrP).
 
Debattleder: Frøy Gudbrandsen,, politisk redaktør i Bergens Tidende.

Read more about the event


At a glance

Event

HAVBRUKSNÆRINGEN; KRITERIER FOR FREMTIDIG VEKST

Back to overview
Search