Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kilde: Regjeringen.no

Fiskeriministeren la sammen med statsminister Erna Solberg i dag frem regjeringens masterplan for marin forskning. Målet er mer innovasjon og større verdiskaping.

Dette er de viktigste tiltakene i planen:

Mer penger til marin forskning, både fra det offentlige og fra næringen selv
Tilrettelegge for flere marine næringsklynger
Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge, blant annet utrede samlokalisering i Bergen
Økt internasjonalisering

– Marin sektor er svaret på mange av de utfordringene verden står overfor: Behovet for økt matproduksjon, nye energikilder og det grønne skiftet. Norge kan konkurrere i verdenstoppen innen havbaserte næringer. Da må vi bli bedre til å prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring eller å utvikle helt nye næringer basert på ressurser fra havet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Masterplanen er en konkretisering av Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning på det marine området. I langtidsplanen varsler regjeringen at   offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende én prosent av BNP. De årlige bevilgningene til marin forskning kommer i statsbudsjettet. Masterplan for marin forskning aspaker_forsideb