Regjeringen starter arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine forskningsmiljø i Bergen.

Samlokalisering Bilde: Håvard Holme/Bergen kommune – Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker under lanseringen av Marin Masterplan i Tromsø i dag.

Regjeringen har satset tungt på marin forskning og årlig bevilget friske midler til feltet over statsbudsjettet.

Fiskeriministeren la sammen med statsminister Erna Solberg i dag frem regjeringens masterplan for marin forskning. Målet er mer innovasjon og større verdiskaping.

Dette er de viktigste tiltakene i planen:

Mer penger til marin forskning, både fra det offentlige og fra næringen selv

Tilrettelegge for flere marine næringsklynger

Økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge, blant annet utrede samlokalisering i Bergen

Økt internasjonalisering

Regjeringen har bestemt seg for å igangsette en konseptvalgutredning for å se på de mest aktuelle lokaliseringsalternativene for de marine forsknings og utdanningsmiljøene i Bergen. I dette arbeidet skal man også vurdere samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.

-Dette er store nyheter for Sjømatnasjonen Norge. Vi må ha høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning skal vi forbli en verdensledende sjømatnasjon. Sjømatnæringen er en av Norges viktigste fremtidsnæringer, og videre utvikling krever forskning og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse, sier konsernsjef i EWOS og styreleder av sjømatklyngen The Seafood Innovation Cluster.

I juni ble The Seafood Innovation Cluster tildelt status som et Norwegian Center of Ekspertise. -Vi er en kunnskapsklynge. Satsning på marin forskning er den beste investeringen Regjeringen kan gjøre for bærekraftig utvikling av sjømatnæringen og sikre vekst i Norsk økonomi, sier Daglig leder Tanja Hoel, i NCE Seafood Innovation Cluster.

Med ambisjonene om en sterkere samlokalisering viser regjeringen at Universitetet i Bergen er et viktig kunnskapsinstitusjon for innovasjon og vekst i sjømatnæringen. Universitetet i Bergen har en langsiktig strategi for å levere forskning og utdanning av høy kvalitet til sjømatnæringen.  Det å etablere sterke kunnskapsklynger vil styrke Norges internasjonale posisjon og få mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet», sier Rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.»

For Regjeringen er det marine en av hovedpilarene som norsk næringsliv må stå på etter oljealderen.  Skal vi få til en flerdobling av verdiskapingen fra havet og kysten som er miljømessig bærekraftig, er det viktig med en forskning og forvaltning og  i verdensklasse. Våre miljøer i Bergen leverer dette i dag, og vi vil legge til rette for at de fortsatt kan gjøre det i framtida sier Ove Trellevik (H), stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen.

En konsentrert samling av de marine forskningsmiljøene vil bidra til at Norge når målet om høyere kvalitet i norsk forskning, og være konkurransedyktig på den internasjonale forskningsarenaen. Det vil være en viktig forutsetning for å holde beholde bedrifter i sektoren sier Ove Trellevik.