En marin forskningsklynge i Bergen vil bidra til å skape arbeidsplasser, etablere et enda sterkere og spisset klimaforskningsmiljø og bidra til å trygge matvareproduksjonen fra havet. UiB vil spille en nøkkelrolle i en slik klynge

MarinMasterplan5015foto5personer UiBs rektor Dag Rune Olsen, Lede av NCE Seafood Innocvation Cluster, Tanja Hoel, statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet og administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

Foto: Universitet i Bergen
Kilde: UiB.no Tirsdag 1. september lanserte regjeringen et initiativ for å samle de fremste marine forskningsmiljøene i Bergen i én klynge. En slik etablering vil også knytte til seg marine næringer og således utvikle et slagkraftig og internasjonalt miljø. På et møte onsdag 2. september i anledning åpningen av den nye universitetsaulaen møtte ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) og Havforskningsinstituttet representanter fra regjeringen.

– Samlokalisering er viktig for oss. Vi har et mandat for ikke å sløse med skattebetalernes penger. Derfor må vi tydelig se den faglige gevinsten før vi kan støtte en slik samlokalisering, sa statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet om den marine masterplanen og utviklingen av en marin forskningsklynge i Bergen.

UiB pådriver for klynge

Universitetet i Bergen (UiB) vil være en pådriver i arbeidet med samlokalisering av en marin forskningsklynge i Bergen. Dette vil omfatte en rekke forskningsmiljøer ved UiB, på tvers av faglige disipliner.

– Med tydelige ambisjoner om samlokalisering, viser regjeringen at Universitetet i Bergen er et viktig kunnskapsinstitusjon for  innovasjon og bærekraftige marine næringer. Universitetet i Bergen har en langsiktig strategi med målsetting om å levere forskning og utdanning av høy kvalitet. Det å etablere sterke kunnskapsklynger vil styrke Norges internasjonale posisjon og få mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Stadig tettere bånd i Bergen

UiB har sammen med andre toneangivende aktører innen marin forskning og utvikling arbeidet for tettere samarbeid i Bergensregionen. Våren 2015 ble det inngått en strategisk avtale mellom UiB og Havforskningsinstituttet, noe som nå får sin naturlige forlengelse i form av den marine masterplanen til regjeringen.

– Vi er veldig komfortabel med en slik plan. Fysisk avstand skaper segresjon, så samlokalisering er en av de viktigste tingene, sa administrerende direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet.

Han pekte på at god kommunikasjon mellom forskning, rådgivning og forvaltning har bidratt til å gjøre Bergen til et sterkt marint forskningssentrum.

– Innenfor marin forskning er det ikke noe sted i verden som kan konkurrere kvalitets– og volummessig med det vi får til i Bergen. Tallenes tale er klar, og det skyldes rett og slett at man har brukt år på å bygge opp et samarbeid.

Både UiB og Havforskningsinstituttet ser økt tverrfaglig samarbeid som avgjørende for utviklingen av marin forskning, forvaltning, utdanning og bærekraftig næringsutvikling fremover. En egen evaluering viser også at UiBs marine forskning er blant verdens beste.

Ut av siloene: internasjonal trend

Det å tenke på tvers av siloer er også en internasjonal trend, som blant annet oppfordres som en del av større forskningssatsninger som for eksempel EUs Horisont 2020-program, verdens største rammeprogram for forskning og innovasjon. UiB har gjort det skarpt i kampen om H2020-midler.

– Vi lever i en stadig mer globalisert marin verden, hvor internasjonal konkurranse, kamp om de beste hodene og behov for å løse globale utfordringer, for eksempel innen klima, matvaresikkerhet og energi, blir et spørsmål om hvilke regioner i verden som er sterkest og best på å organisere seg selv og å samarbeide på tvers, sier Dag Rune Olsen.