De fire havklyngene GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritime Cleantech og Maritime Bergen har gått sammen om å gi et felles innspill til Regjeringens nye havstrategi som skal legges frem våren 2017. I dag har Nærings-og fiskeridepartementet mottatt vårt innspill.

Forsker-lus I vår uttalelse har vi lagt vekt på satsingområder som er viktige for våre partnere og medlemmer. For de fire havklyngene utgjør dette til sammen nærmere 400 aktører på Vestlandet.

Våre satsingsområder:

utdanning og rekruttering til blå næringer

satsing på testsentre og laboratorier for forskning og utvikling i havrommet

utvikling av sensor-og miljøteknologi for havrommet

utvikling av fremragende forskningsmiljøer og kunnskapsklynger

Skattemessige virkemidler for havnæringene

Øremerkede midler for økt forskning og innovasjon i havrommet

Våre satsingsområder er helt avgjørende å få realisert dersom vi skal nå målet om en grønn omstilling og en bærekraftig blå vekst.

Last ned høringsuttalelsen her