Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. For første gang den 7 november var det klyngesamlingstreff mellom blå og grønn sektor for å dele den beste kunnskapen fra hver sektor med hverandre.

Foto:NCE Heidner Biocluster

Blått og grønt samarbeid
Norge har store fordeler, i både hav, fjord, skog og jord. Fortrinnene må utnyttes klokt. Ledere fra grønn og blå sektor var samlet for å dele kunnskap og identifisere områder for økt samhandling for å for å utløse potensialet for bærekraftig verdiskaping som ligger i den norske bioøkonomien.

Skape nye muligheter
Einar Wathne, styreleder for klyngen og leder av Sjømatsatsningen i Cargill viste til at Norge har høy kompetanse på mange områder som er sentrale i bioøkonomien, herunder sterke forskningsmiljøer innenfor grunnleggende livsvitenskap, teknologi og industrielle prosesser, jordbruks og skogbruksforsking, marin sektor og miljøvirkninger. Wathne henviste at det var særlig viktig å få til et bedre samspill mellom disse kompetanseområdene. I en mer sirkulær økonomi kan utvikling av nye sektorovergripende verdikjeder og kompetansetunge produkter, kreve økt samarbeid på tvers av fag og sektorer. Mulighetene for økt innovasjon som går på tvers av de generiske teknologiområdene bioteknologi, digitalisering og nanoteknologi.

Regjeringens Bioøkonomistrategi vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Økt og mer effektiv bruk av fornybare biologiske ressurser er helt sentralt i omlegging mot en lavutslippsøkonomi.  Vi trenger et sterkt samarbeid mellom grønne og blå næringer i Norge.

Her kan Klyngene bidra til å akselerer utviklingen innenfor bioøkonomien.  

Land møter hav, initiert av klyngene Heidner, Biotech North, BlueLegasea og NCE Seafood Innovation Cluster er et eksempel på et forsterket samarbeid på tvers av sektorer og geografier og skape et grunnlaget for ny næringsvirksomhet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele landet.

Link til event