Det etableres nå mange RAS-anlegg i Norge, og arbeidskraft med god RAS-kompetanse er etterspurt blant klyngemedlemmer i NCE Seafood Innovation. Dette krever utvikling av opplæringsprogram i skolen slik at næringen kan få utdannet arbeidskraft med denne spisskompetansen – i mars starter RAS-utdanning for lærere i et samarbeid mellom Onshore Technologies AS, NIVA og Måløy videregående skole.

NIVA ansatte i arbeid i næringen Foto: NIVA

– Ny teknologi som erobrer sjømatnæringen fører til at vi trenger kompetente lærere som kjenner til den nye teknologien. Vi er svært fornøyd med å kunne realisere et slikt kurs, og det viser at forskning, utdanning og næring kan samarbeide om å få til noe nytt. Det er viktig å gjøre lærerne trygge og gi dem innblikk i teknologien samtidig som det legges til rette for at de får besøke anlegg og treffe folk i næringen med lang fartstid og spisskompetanse sier Knut Olav Bjørnholm, avdelingsleder ved Måløy VGS, i en pressemelding.

Etterspurt kompetanse blant klyngemedlemmer
Prosjektet Kompetanseløft videregående og fagskole på Vestlandet innen ny og miljøvennlig teknologi som er finansiert av Vestland Fylkeskommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune ønsker å invitere til videreutdanningskurs for lærere innen RAS (Resirkulering i akvakultursystemer) kompetanse. Kurset er utviklet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Måløy videregående skole og Onshore Technologies (ONTEC). NCE Seafood Innovation Cluster står bak initiativet og Akvahub bidrar med prosjektledelse.

– Det er medlemmene og partnerne i klyngen som har etterspurt økt kompetanse innen den nye og innovative teknologien, sier Benedicte Skogen som har ansvar for prosjektet i NCE Seafood Innovation.

Benedicte Skogen. Foto: NCE Seafood Innovation

– En kartlegging viste at det var behov for utdanning av lærere på både fagskole og videregående skole, etter- og videreutdanningskurs for ansatte i næringen innen RAS samt et nytt fagskoletilbud, fortsetter Skogen.

Samarbeid mellom forskning, utdanning og industri
Kurset er utviklet basert på lærernes behov til videreutdanning, og er et samarbeid mellom forskning, utdanning og industri, og programmet er et skreddersydd opplæringsprogram for lærerne.

– Opplæring i RAS skiller seg fra tradisjonell opplæring i akvakultur ved at det omfatter mer av både biologi, kjemi og teknologi. Å gi elevene opplæring med praktisk tilnærming i hvordan alt dette fungerer hver for seg og sammen, kan være litt av en utfordring, og ikke minst når en har avgrenset med tid. I utviklingen av kurset har skolen, næringsliv og forskning jobbet tett sammen. Dette har vært en spennende arbeidsform, og vi håper dette bidrar til å få fram et godt kurs for lærere, og at de kan ha nytte av dette i sitt arbeid med opplæring av elever sier Mona Bakke Svarstad, prosjektleder for Akvakulturutdanningen ved Måløy videregående skole.

– Grenseskillet mellom biologi og mekanikk som i stor grad finnes i RAS er et veldig spennende fagområde. Det er stor kompleksitet i et RAS-anlegg, og tverrfaglig tilnærming og oversikt sammen med systemforståelse er avgjørende for suksess. Vi ser at dersom alt blir gjort på en riktig måte er potensialet for verdiskaping stort sier prosjektleder Yngve Hjertenes, i ONTEC.

Yngve Hjertenes og Mona Bakke Svarstad. Foto: Måløy VGS.

Nytteverdi
– Vi er glade for å være med på denne satsningen for å videreutdanne lærere om RAS-teknologi. Gjennom en årrekke har vi holdt kurs ved universiteter og ute i næringen. Oppdrett i resirkuleringssystemer er komplekst, og vi ser stor nytteverdi i å være med på dette løftet for lærere slik at elevene skal få et faglig grunnlag allerede før de kommer ut i arbeidslivet sier Åse Åtland, forskningsdirektør i NIVA.

Åse Åtland Foto: NIVA

Etter endt kurs skal lærerne ha fått grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse for hvordan et RAS-anlegg fungerer både teknisk og biologisk. Deltagerne på kurset vil også få tilgang til et undervisningsopplegg de enkelt kan tilpasse og bruke i sin elevgruppe.

– Vi trenger oppgradering på kunnskap. Det finst ikke lærebøker med dette som tema per i dag, og det som finst nå blir veldig overfladisk. Vi lager materialet vårt selv. Dette må vi delta på, sier Christian Pedersen, lærer ved Fusa VGS.

Påmelding til kurset

I kurset vil lærerne få opplæring innen fiskens biologiske behov, tekniske komponenter og funksjon i resirkuleringsanlegg, vannbehandling i resirkuleringsanlegg, målemetoder og bruk av måleutstyr samt sentrale prinsipper for drift av resirkuleringsanlegg.

Kurset blir gjennomført som selvstudium med to digitale halvdagssamlinger 17. og 24. mars og en tre dagers samling på Måløy VGS 13. til 15.april. Kurset vil også være åpent for andre som ønsker å heve kompetansen innen RAS.

For mer informasjon og påmelding gå inn på https://www.deltager.no/EVU_RAS_2021 eller kontakt Åse Åtland på epost ase@niva.no.

Om partene:

NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og de arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål og har lang erfaring med akvakultur og RAS. Deres forskerkompetanse blir kjennetegnet av solid faglig bredde, og spisskompetanse innenfor mange viktige områder.

Måløy videregående skole har fylkesdekkende tilbud innen maritime og marine fag i tillegg til YSK akvakultur (utdanningsløp som leder til yrkeskompetanse gjennom fagbrev i tillegg til spesiell studiekompetanse). De er samlokalisert med Fagskolen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling (Måløy), som har nautisk og skipsteknisk offisersutdanning. Til skolen hører også Sikkerhetssenteret i Måløy, som har utviklet en omfattende kurs- og oppdragsvirksomhet innen maritim sektor.

Onshore Technologies er pioner i bransjen, med unik teknologi som er modulær, robust og kostnadseffektiv. Den har vært utprøvd i pilotanlegg i Norge, Irland og Skottland, og lå til grunn for OFS Måløys tillatelse til oppdrett av 15.000 tonn laks. De etablerer et bransjeledende kunde- og kompetansesenter i Måløy. Kompetansesenteret sikrer god tilgang til relevant og høy kompetanse.

NCE Seafood Innovation er initiativtaker og prosjekteier. I arbeidet for bærekraftig vekst i sjømatindustrien har klyngemedlemmer ytret et behov for arbeidskraft med økt spisskompetanse i innovativ RAS-teknologi, som er bakgrunn for kompetanseprosjektet.