I sjømatnæringen økes innsatsen rundt digitalisering og samhandling og selskapene ser et stort potensial for utnyttelse av data og datadeling i havbruksnæringen. Gjennom AquaCloud skal NCE Seafood Innovation bidra til å løfte næringen innen digitalisering, og prosjektet «Aquacloud – styrket digitalisering i norsk havbruksnæring» har fått økonomisk støtte til å jobbe sammen med oppdrettsselskaper for å realisere verdier knyttet til data og datadeling.
Fra venstre: Kristian Blom, daglig leder i AquaCloud, og Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation ser frem til å lage en plattform for datadeling som skal bidra til å realisere verdier utav data og datadeling i bransjen

– Dette prosjektet viser hvilken posisjon AquaCloud har fått innenfor digitalisering i bransjen, og at vi, sammen med oppdretterne, jobber for å lage en plattform for datadeling som skal bidra til å realisere verdier utav data og datadeling i bransjen. Vi ser at vi er et koblingspunkt mellom aktører som ønsker å ta i bruk data for å bidra til mer innsikt, verdiskapning og innovasjon i sjømatnæringen, sier Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

Økt deling av data kan bidra til å løse utfordringer innenfor fiskehelse, miljøparametere og andre deler av verdikjeden. AquaClouds prosjekt skal jobbe for å utgjøre en forskjell innenfor områder som dette, og prosjektet er innvilget finansiering gjennom et 3-årsprosjekt i Siva sin katapultordning, Ocean Innovation Catapult Center. Bevilgningen bidrar til at prosjektet kan finansieres og man kan jobbe videre med å utvikle prosjektet for å løfte AquaCloud til nye høyder. Prosjektet skal innhente helt ny kunnskap, jobbe med utvikling sammen med forskning, etablerte selskaper og andre for å realisere verdien av data og datadeling innen havbruksnæringen.

Digital transformasjon

AquaCloud er i dag skilt ut som et eget selskap, men er en del av NCE Seafood Innovation sin satsing på digital transformasjon og digitalisering. Gjennom Aquacloud jobber Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, Bremnes Seashore, Cermaq, LingaLaks og Bolaks sammen for å utløse potensialet i data og datadeling på tvers av selskaper. I prosjektet er også forsknings aktører koblet tett sammen for å benytte havbruksdataene til utvikling av ny kunnskap og innsikt. Den nye bevilgningen gir ekstra støtte til arbeidet med å digitalisere næringen, og de tre neste årene skal brukes til å legge til rette for ytterligere datadeling i havbruksnæringen.

– Mye av dette handler om å videreutvikle datadelingsplattformen. Det er et mål at vi skal bygge infrastruktur og rammeverk for å kunne dele data i stor skala på tvers av næringen og til andre aktuelle aktører, sier Kristian Blom, Daglig leder i AquaCloud om arbeidet fremover. Målet er at plattformen skal være noe aktører i næringen har lyst til å bruke fordi de tror data muliggjør innovasjon og verdiskaping.

AquaCloud arbeider med å utvikle nye datasett og datatjenester for å legge til rette for datautveksling. Foreløpig vi hatt størst suksess som en leverandør til forskningsformål, men i tiden fremover ønsker de å kunne levere data som har en mer operasjonell verdi for leverandører og oppdrettere. Blom håper at plattformen skal være noe aktører i næringen engasjerer seg i fordi de tror datadeling er viktig for innovasjon, og er villig til å ta steget fra dagens deling som er drevet av regulatoriske krav, til deling som motiveres av å skape ny innsikt og kunnskap. AquaCloud har allerede både store og små bedrifter med på reisen, men med flere som bidrar med data kan vi bygge sterkere datasett og bedre innsikt som kan gis tilbake til den enkelte aktør og næringen.

Høye ambisjoner

Digitalisering er nødvendig for å møte nåværende og fremtidige utfordringer i havnæringen. NCE Seafood Innovation har derfor pekt det ut som et av fem strategiske prioriteringsområder, og AquaCloud er en viktig bærebjelke i dette arbeidet. Ved å sette søkelys på digitalisering er ambisjonen at mer data, innsikt og kunnskap skal bidra til innovasjon og bærekraftig vekst i havbruksnæringen fremover.

Siva – Selskapet for industrivekst – legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv, og gjennom Norsk Katapult tilbyr de fasiliteter og kompetanse for innovasjon.  Ocean Innovation Catapult Center er et av fem nasjonale katapultsenter, som tilbyr testfasiliteter og kompetanse for å utvikle, teste og simulere teknologier for havnæringen.

Kontakt:

Kristian Blom

Daglig leder, AquaCloud

Tlf. 916 42 072
kristian@seafoodinnovation.no