Forskningsrådets satsing har som mål å utnytte det store potensialet for kompetanse- og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene fiskeri og havbruk, fornybar energi, petroleum og skipsfart.

forskningsrådet Med satsingen skal Forskningsrådet stimulere til verdiskaping og omstilling ved å utnytte Norges fortrinn som verdensledende leverandør av havteknologi. Satsingen omfatter tre utlysninger som alle vil støtte teknologiprosjekter på tvers av de blå næringene. Inkludert er også en idélab i juni for å få frem nye ideer som kan gi kunnskapsoverføring mellom de havbaserte næringene. De tre fellesutlysningene og idélaben gir 100 millioner kroner i en målrettet satsing. I tillegg blir det en egen utlysning for internasjonale samarbeid innenfor havteknologi gjennom ERA-NET Cofund.

Satsingen er et steg i Forskningsrådet mål om å finne løsninger i en tid som krever omstilling. Sammen med Innovasjon Norge ble det i 2015 satt i gang en utredning for å belyse potensialet for samarbeid og teknologioverføring på tvert av de blå næringene. Rapporten «Havteknologi – potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshoresektorer» som er utarbeidet av MARINTEK, ble lagt fram i januar og belyser potensialet. 

Les mer på Forskningsrådets nettsider.