Har du en idè til et utviklingsprosjekt, der du ser at samarbeid med andre kan gi bedre og mer effektive løsninger? Bedrifter har ofte behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer, interesser og samarbeidsmuligheter.

Bedriftsnettverksprogrammet tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske og markedsrettede/kommersielle samarbeidsprosjekter. Prosjektene må ha et langsiktig perspektiv og støtteperioden kan være inntil 3 år. Formålet med programmet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene.

Porteføljen omfatter i dag over 70 aktive bedriftsnettverk som involverer nær 700 bedrifter.

Bedriftsnettverksprogrammet har fått økt sin finansielle ramme gjennom revidert statsbudsjett 2016. Det åpnes derfor for å ta inn nye bedriftsnettverk (hovedprosjekter) i september 2016. Det anbefales at søkere kontakter Innovasjon Norges kontor i det fylket søkeren holder til for en uforpliktende samtale, før innsending av søknad. Søknader sendes inn så snart som mulig, og senest 09.09.16. Evaluering av prosjekter og søknader i denne runden vil skje pr 15.09.16 basert på de søknader som da foreligger. Tilsagn innvilges til godkjente prosjekter så langt disponible midler rekker. Det vil ikke være anledning til å søke finansiering til forstudier og forprosjekter i denne runden.

Hvem kan søke?
Bedriftsnettverk er et tilbud til etablerte og vekstkraftige små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende strategisk og markedsrettet/kommersielt samarbeid med andre bedrifter.

Én bedrift må ta rollen som prosjektansvarlig og søkerbedrift på vegne av alle bedriftene i nettverket. Bedriftsnettverket kan bestå av 3 eller flere små og mellomstore bedrifter registrert i Foretaksregisteret i Norge. Det er ikke krav om at bedriftene er samlokaliserte i samme region. Store bedrifter kan i tillegg inngå i nettverket, men ikke være dominerende. Bedrifter i utlandet kan også inngå.

Hva kan det søkes støtte til?
Det kan søkes støtte til kostnader knyttet til fellesaktiviteter i bedriftsnettverket. Dette kan eksempelvis være

kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søkerbedrift/prosjektansvarlig
kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet til

prosjekt og prosessledelse
markeds- og strategiske analyser
forretningsutvikling/nye forretningsmodeller
utgifter til felles kompetansetiltak
utgifter til felles deltakelse på messer
kjøp av teknisk bistand
kjøp av juridisk bistand til samarbeidsavtaler og forretningsmessige kontrakter

Støtteandel vil avhenge av hva prosjektet dreier seg om, type kostnader og bedriftsstørrelse. Alle støtteberettigede kostnader må være bokført og fremgå av søkerbedriftens prosjektregnskap.

All tildelt støtte skal være innenfor bestemmelsene for de såkalte gruppeunntakene i statsstøttereglene. Innovasjon Norges distriktskontorer kan gi nærmere informasjon om dette.

Støtteperiode
Programmet støtter bedriftsnettverksprosjekter med et langsiktig perspektiv. Støtteperioden kan være inntil 3 år. Det søkes for ett år av gangen.    

Hovedprioriteringer i 2016

Prosjekter rettet mot vekst i internasjonale markeder
Omstillingsrelaterte prosjekter rettet mot nye markeder i Norge eller internasjonalt
Prosjekter i nye næringer med vekstpotensial i Norge eller internasjonalt

Viktige krav til søknad og samarbeidsprosjekt

Hovedkriterier for utvelgelse og prioritering av prosjekter

Markeds- og vekstpotensialet for bedriftene i Norge og internasjonalt
Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
Søkerbedriftens og bedriftsdeltakernes samlede gjennomføringsevne (økonomi, kompetanse og kapasitet)
Addisjonalitet dvs. i hvilken grad støtten er utløsende for iverksetting av prosjektet.

Ta kontakt
Kontakt Innovasjon Norges distriktskontor i det fylket der du selv holder til  for en uforpliktende samtale om en mulig etablering av et nytt bedriftsnettverk

Du kan også kontakte fagansvarlig for Bedriftsnettverksprogrammet Ottar Hermansen Tel: 22 00 27 92, E-post: ottar.hermansen@innovasjonnorge.no 

Du søker støtte til bedriftsnettverk via Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal, klikk aktuell lenke under. Det anbefales at den elektroniske søknaden fylles ut med konkret og relativt kortfattet informasjon. Det er anledning til å legge ved prosjektplanen evt. andre sentrale dokumenter som egne vedlegg i den elektroniske søknaden.

Direkte lenke til Innoavsjon Norges søkerside IN inn