Statsminister Erna Solberg la i dag frem regjeringens nye havstrategi sammen med næringsminister Monica Mæland på det flunkende nye havforskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen

IMG_8372-1024×768 Foto: Aslak Berge, iLaks Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norges posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

– Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg.

Det er fra havet vi har hentet mesteparten av det vi har her i landet. 70 prosent av våre eksportinntekter kommer fra havet. Mye fra olje og gass, men Norge er også verdens nest største sjømateksportør.

Kjernekompetanse
– Nye utviklingskonsesjonene og havvindprosjektene kommer fordi vi har en leverandørindustri. Vi vil ha grønn vekst gjennom blå næring, sier hun, og understreker viktigheten av å bygge på bærekraftprinsipper.

Norges kjernekompetanse på havnæringene har også åpnet for nye politiske alliansepartnere.

Særlig land i Asia er søkende om norsk kunnskap og forvaltning av havet. Vi styrker oss på det vi allerede er gode på. Vi skal skaffe oss nye arbeidsplasser på steder vi allerede er gode.

Konkurransekraft
De tre store hovedsatingene med strategien er:

Bidra med gode rammebetingelser
God forvaltning og bruk av ressurser
Legge til rette for samarbeid mellom næringer

– Dette skal skje gjennom å forenkle, fornye og effektivisere, sier Mæland

– Vi ser at oppdrettsnæringen bruker offshore-teknologi. Det gjør også mineralnæringen. Vi må styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft, sier Mæland videre. Med våre kunnskapsrike ansatte, sterke enkeltselskaper og fremragende forskningsmiljøer skal vi bli best på hav. Da må vi utnytte våre fortrinn og bygge videre på kunnskapen og erfaringene.

Dette er regjeringens viktigste tiltak:

Gi marin og maritim næring muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000
 
Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
 
Styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bygge Norge som merkevare

Kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter

Øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen

Styrke kunnskapsgrunnlaget om havøkosystemenes rolle for den globale klimautviklingen
 
Legge til rette for forskningstokt til Antarktisk
 
Styrke geologisk kartlegging av petroleumsressurser og mineralforekomster i havet

Styrke petroleumsforskningen for å bidra til styrket internasjonal konkurransekraft for norsk petroleumsvirksomhet og havbaserte næringer generelt

Les strategien her

Les mer