I dag ble Nøkkeltallsrapporten for næringsklyngene på Vestlandet presentert i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune.

Samfunnsøkonomisk analyse har analysert næringsklyngene på oppdrag fra Vestlandsrådet og Hordaland fylkeskommune. Rapporten presenterer nøkkeltall for den marine, maritime, ikke-fornybar energiproduksjon og fornybar energiproduksjons næringsklynger på Vestlandet i perioden fra 2003-2015.

En firedel av befolkningen og sysselsettingen befinner seg på Vestlandet

I overkant av en firedel, eller rundt 1,4 millioner mennesker, av den norske befolkningen var bosatt på Vestlandet i 2015. En tilnærmet identisk andel av de sysselsatte hadde også arbeidssted i regionen samme år. Vestlandet sto for mellom en firedel og femdel av omsetningen, lønnskostnadene, verdiskapingen, virksomhetene og nyetableringene i norsk økonomi 2015. Dette i tråd med forventningene basert på folkemengden i regionen.

Den marine klyngens virkning

All næringsaktivitet knyttet til fiskeri og havbruk utgjør den marine næringsklyngen. Aktiviteter som er en sentral del av verdikjeden, eller direkte støttetjenester til oppdrettsnæringen defineres som oppdrett. Dette omfatter blant annet produksjon av smolt, settefisk og rensefisk.

I tillegg defineres tjeneste- og utstyrsleverandører samt fôrprodusenter som en del av næringsklyngen, som dermed har seks undergrupper:

Fôrproduksjon
Fiske
Oppdrett
Foredling
Tjenesteleverandør
Utstyrsleverandør

Den marine næringsklyngen sysselsatte i overkant av 5 000 årsverk i 2015, noe som utgjorde 35 prosent av klyngen på Vestlandet. Av de sysselsatte i den marine næringsklyngen i Hordaland befinner flest seg i oppdrett og foredling. Oppdrettsvirksomheten i Hordaland utgjorde nesten halvparten av oppdrettsvirksomheten på Vestlandet i 2015. Tilsvarende andel for foredling var 27 prosent.

Det største oppdrettsselskapet var Marine Harvest som har hovedkontor i Bergen så vel som produksjonsenheter i blant annet Fjell, Øygarden og Etne kommune. Av andre større virksomheter finnes Bolaks, Sjøtroll Havbruk og Lerøy. Sjøtroll har også et foredlingsanlegg i Bømlo som sammen med Lerøy og Espevær Laks representerer noen av de største foredlingsaktørene i fylket.

Om lag 39 prosent av Vestlandets tjenesteleverandører i den marine næringsklyngen befant seg i Hordaland i 2015. I denne undergruppen finner vi aktører rettet mot forskning og utvikling som Salmobreed, Stava Sjø og Fjordbruk Service. Hovedtyngden av forskningen finner sted i Bergen.

Over en tredjedel av klyngens ansatte jobber på Vestlandet

Med nesten 70 milliarder kroner i omsetning og i overkant av 14 000 årsverk sto Vestlandet for over 42 prosent av den marine næringsklyngen på landsbasis i 2015. Dette er godt over fylkets andel av samlet omsetning og årsverk samme år, som var på henholdsvis 25 og 19 prosent. 

En dobling av antall årsverk siden 2003

Utviklingen i den marine næringsklyngens omfang illustreres best ved å se på årsverk og omsetning. Vi sammenligner utviklingen på Vestlandet med utviklingen i næringsklyngen i Norge for øvrig.

Målt i antall årsverk vokste næringsklyngen sammenhengende fra 2003 til 2014, bortsett fra i 2008, 2012 og 2013. Størst var veksten fra 2006 til 2007, da årsverkene økte med 16 prosent på Vestlandet. Veksten var tre prosentpoeng høyere enn veksten i resten av landet det året.

Les hele rapporten her