Den norske havbruksnæringen har lenge kjempet for å forstå og redusere den høye dødeligheten i oppdrett av laks og ørret. Nå kan et nytt samarbeidsprosjekt gi noen av svarene industrien leter etter.

En oversikt over dødsårsaker

Olav Jamtøy og AquaClouds fagruppe for fiskehelse og fiskevelferd engasjerte et ekspertteam fra NMBU Veterinærhøgskolen, ledet av Professor II i helsestyring i akvakultur, Arnfinn Aunsmo DVM Phd., til å foreta et forskningsprosjekt for å utvikle en standard for klassifisering og kategorisering av taps- og dødsårsaker hos laks og ørret. Rapporten ble levert høsten 2021.

På bakgrunn av dette arbeidet kan nå oppdrettere som har tatt i bruk den nye standarden og i tillegg deler data via AquaCloud, få tilgang til datasett som gir en helhetlig forståelse av situasjonen i sin region.

Dette gir dem muligheten til å sammenligne sin prestasjon med nærliggende oppdrettere og identifisere lokale utfordringer som bidrar til fiskedød. Samtidig gir det også en løpende oversikt på regions- og landsnivå.

Mer deling gir positivt resultat

Kristian Blom, daglig leder i AquaCloud, understreker at AquaClouds mål er å koble industrien, forskere og innovatører for å utnytte kraften i data.

Ved å gjøre datasett tilgjengelig på tvers av aktører i næringen, kan vi drive frem innsikt og endring. Etter å ha jobbet iherdig for å fostre samarbeidsvilje i bransjen, ser vi nå at flere og flere oppdrettere blir med. Det unike i vår plattform ligger ikke i teknologien, men i den kollektive viljen til samarbeid mellom oppdrettsselskap, forteller han og legger til:

Like før sommeren lanserte vi datasett som gir ny innsikt i dødelighet på nasjonalt og regionalt nivå. Volumet av data i AquaCloud er nå såpass stort at vi kan begynne å gi tilgang til informasjon som vi ikke har hatt mulighet til før, noe vi ser ved lansering av disse datasettene.

Kan bidra til å forbedre situasjonen

Ved å få mer data om hvilke årsaker det er til at fisken dør, kan det være enklere å finne måter å unngå det på. Prosjektleder Olav Jamtøy er svært fornøyd prosjektets fremgang.

– Standardiseringsarbeidet vi har utført, og dets integrasjon i AquaCloud, gir oss nå et solid faktagrunnlag som vi aldri før har vært i nærheten av. Dette kan være et viktig bidrag til få innsikt i underliggende årsaker til dødelighet og tap, og derfra initiere prosjekter og rutiner for å forbedre fiskehelse- og velferd i næringen, forklarer Jamtøy.

Han forteller videre at det i 2020 var en oppfordring om en nasjonal dugnad for å redusere fiskedødelighet.

– Det er allerede bedrifter som representerer nærmere 50% av norsk laks- og ørretproduksjon som bidrar med data slik at vi i dag kan følge en løpende utvikling. Faktabasert innsikt er grunnleggende og vi forventer at alle seriøse produsenter tilslutter seg fremover, sier Jamtøy.

Datagrunnlaget som er samlet, tjener også som en kilde for Fiskehelsedatabasen som leveres til Veterinærinstituttet i samarbeid med Sjømat Norge.

Eksempel på visualisering av data fra AquaCloud. Data er hentet fra et demonstrasjonsdatasett og viser ikke ekte data.

Ved å gjøre datasett tilgjengelig på tvers av aktører i næringen, kan vi drive frem innsikt og endring.

Kristian Blom, Daglig leder i AquaCloud.

Nytt prosjekt med NMBU bygger videre på arbeidet

AquaCloud og NCE Seafood Innovation har tatt initiativ til neste etappe innen fiskehelsestyring ved å inngå en avtale om et forskningsprosjekt med NMBU Veterinærhøgskolen ledet av Professor Arnfinn Aunsmo.

Avtalen inneholder gjennomføring av et forprosjekt som skal gi grunnlag for et hovedprosjekt om systematiske helseregistreringer i havbruk. Forprosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2023 og bygger på prosjektet som ble gjennomført i 2021.

Parallelt arbeider NCE Seafood Innovation og AquaCloud også med et digitaliseringsprosjekt for å standardisere og effektivisere rapportering av årsaker til nedklassifisering på slaktelinjen for større innsikt til prioritering med siktemål å redusere tap i produksjonssyklusen.

AquaCloud deltar med stand på årets Aqua Nor – alle interesserte er velkomne til stand A-118 for nærmere informasjon.

Kort om prosjektet

AquaCloud og NMBU har samarbeidet om å utvikle en standard for kategorisering av tap- og dødsårsaker hos laks og ørret. Oppdrettere som deler data med AquaCloud, deler dermed standardiserte data som gir oversikt over tap- og dødsårsaker. Fordelen med standardiserte data er blant annet at det gir bedre grunnlag for sammenligning og innsikt til bruk i fiskehelsestyring på selskap- og bransjenivå.  

Om AquaCloud

AquaCloud er en datadelingsplattform etablert i 2017 og jobber med å utvikle datasett og datatjenester for å legge til rette for datautveksling i sjømatnæringen. Målet er at det skal bidra til å løse utfordringer som bidrar til bærekraftig vekst.

Selskapet ble etablert i NCE Seafood Innovation sammen med klyngemedlemmer Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Bremnes Seashore, Lingalaks og Bolaks. I dag er AquaCloud skilt ut som et eget selskap, men det er fortsatt en viktig del av NCE Seafood Innovation sin satsing på digital transformasjon og digitalisering.

Deltagelse i AquaCloud er åpen for alle produsenter av laks og ørret, uavhengig av klyngemedlemskap.

Kontaktpersoner

Kristian Blom, Daglig leder, AquaCloud, kristian@aquacloud.ai

Olav Jamtøy, Prosjektleder,  AquaCloud, olav@aquacloud.ai

Arnfinn Aunsmo, Prosjektleder NMBU, arnfinn.aunsmo@nmbu.no