Samarbeidsprosjektet Land møter hav har fått på plass finansiering for 2024. Det betyr at Elise Sæle Dahle fortsetter i stillingen som prosjektutvikler på tvers av de fire nasjonale klyngene NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea og Biotech North. 

Støtten kommer fra Innovasjon Norge via Bioøkonomiordningen og bidrar til at prosjektet kan fortsette arbeidet. Land møter hav jobber særlig i den første fasen av prosjektutvikling, og Elise har mandat til å jobbe opp prosjekter før man har finansiering på plass. 

– Du kan gjerne se på meg som din utvidede innovasjonsavdeling. Jeg diskuterer gjerne prosjektidéer og problemstillinger før de er konkretisert, forteller Elise.  

– Deretter finner vi riktige prosjektpartnere og finansieringskilde.

Bidrar til å bygge de nye sirkulære verdikjedene

Ambisjonen er å få til innovasjon og industriutvikling på tvers av blå og grønn bioøkonomi. Satsningsområdene er: 

  • Økt sirkularitet  
  • Nye fôrråvarer til fisk og landdyr 
  • Bedre utnyttelse av resråstoff og sidestrømmer  
  • Tverrsektorielt samarbeid, industriell symbiose og nye verdikjeder.  

Prosjektutvikling, politikkutforming og kompetanse

Land møter hav jobber i skjæringspunktet mellom ressursstrømmer, infrastruktur og forretningsutvikling. Prosjektet jobber med konkret prosjektutvikling, bidrar til politikkutforming, samt det å bygge kompetanse på tvers av sektorer. 

På kort tid har initiativet klart å etablere forskningsprosjekter og sikret betydelig finansiering, levert strategiske anbefalinger og innsikt til politikkutforming, samt bidratt til kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på tvers av landsdel, industri og sektor.

Betydelige bidrag

Totalt har Land møter hav bidratt til å hente rett under 20 millioner i forskningsstøtte, i tillegg til det har prosjektet mobilisert 10 millioner i bidrag fra industriaktører på tvers av landbruk, fiskeri og havbruk. 

Les mer om Elises arbeid her og hvordan Land møter hav har bidratt med råd til Regjeringen.

Et av prosjektene Land møter hav jobber med er BlueMusselFeed, som skal teste blåskjell som en ingrediens i kyllingfôr. Foto: Lerøy Ocean Forest