Behovet for samarbeid for å oppnå bærekraftige løsninger er større enn noen gang. Vi samlet derfor denne gangen fokusgruppe for klima, miljø og sirkulærøkonomi, og fokusgruppe for nye fôringredienser. Vi ser at disse to fokusgruppene har mange felles treffpunkt, og at det var fornuftig å samle4 deltagerne i et felles møte for å diskutere utfordringer næringen må ta tak i.

Møtet som samlet eksperter hos våre medlemmer og partnere var preget av en felles forståelse, av alvoret og nødvendigheten for å løse de utfordringene vi har på bærekraft. Både i forhold til å sikre næringen tilgang til nye bærekraftige fôringredienser, samt løse utfordringer som å etablere nye sirkulære verdikjeder for slam, plast, tare, biprodukter og mye mer. I møtets “bordet rundt” delte alle kort sine spennende prosjekter rundt dagens tema.

Behov for samarbeid på tvers av sektorene

Gjennom prosjektet Hav møter Land jobber vi målrettet med å muliggjøre innovasjon og industriell vekst på tvers av landbruk og akvakultur. Elise Sæle Dahle som er prosjektleder for prosjektet understreket i møtet behovet for samarbeid på tvers av sektorene for å utnytte bioressurser bedre, øke sirkulariteten i næringen og redusere karbonavtrykket.

Åpenhet gir økt omdømme

I møtet fikk vi en presentasjon fra Edgar Skjervold fra Nutrimar. Nutrimar er et forskningsdrevet produksjons- og bioteknologiselskap, som er avhengig av sirkulære verdikjeder for fullstendig råvareutnyttelse. Gjennom høsting av tare og innsamling av biprodukter fra laks, produserer de naturlige marine ingredienser til fiskefôr.

Edgar utfordret de tilstedeværende i møtet på at vi må starte å anerkjenne at vi har en utfordring, og at næringen har et dårlig omdømme. Vi må sette oss tydelige mål, som f.eks “Vi har mål om å produsere klimanøytral fiskefilet” i tillegg til å bli transparente.

Bransjens omdømme er avgjørende for vekst, og at en åpen dialog med forbrukere og policyutviklere kan bidra til en sterkere fremdrift mot en mer bærekraftig fremtid på fôrindustrien.

Etablering av klimapanel

Det er mange spørsmål og utfordringer knyttet til bærekraftsrapportering og de nye reglene rundt CSRD. NCE Seafood Innovation har derfor tatt initiativ til et klimapanel. I det første møtet for klimapanel ble det diskutert hva klyngen kan gjøre for å bistå i dette arbeidet. Det kom mange gode innspill, og det er tydelig at det er mye å ta tak i.

I diskusjonene var det stort fokus på at bedriftene sliter med å ha nok ressurser til å gjennomføre rapportering, det det er mangel på kompetanse og hva som forventes av rapporteringen. Mange opplever at dette er et eget fagfelt, som det ideelt sett har vært fint å ha en egen stilling for.

Vi ser tydelig behovet for samarbeid for å kunne løse dette, og her vil klyngen kunne bidra.