Regjeringsbestilt utredning foreslår å samlokalisere marine forskningsmiljøer i Bergen. – Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

– Forslagene svarer godt på regjeringens ambisjoner om å utvikle Norges unike posisjon innen det marine. UiB skal levere forskning og utdanning av høy kvalitet. Det å etablere sterke kunnskapsklynger vil styrke Norges internasjonale posisjon innen forskning og utdanning i tillegg til å bidra til mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet, sier rektor Dag Rune Olsen.

I fjor høst varslet regjeringen gjennom Masterplan for marin forskning at de startet arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine forskningsmiljøet i Bergen. Utredningen, i regi av Stasbygg og på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, er nå klar og utvalget foreslår en massiv satsing på marin samlokalisering i Bergen.

Dette gjelder samlingen av marin forskning, utdanning og utvikling ved NIFES, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, og Universitetet i Bergen, samt lokalt næringsliv. Utvalget har vurdert ulike alternativer, men har rangert samlokalisering og nybygg for HI, NIFES og Fiskeridirektoratet på topp.

Bergens marine miljøer

I rapporten pekes det på at Bergens unike blanding av internasjonalt ledende marin forsknings-, nærings- og forvaltningskompetanse er i særklasse i Norge, og utgjør et stort potensial for viktige synergieffekter. Å samle vitenskapelige ansatte, studenter og kunnskapsmedarbeidere fra utdanningsinstitusjonene, instituttsektoren, samt kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i regionen i spesialtilpassede forsknings- og utdanningsbygg blir trukket frem som svært viktig for å drive dette arbeidet fremover.

– Bergen har 1000 studenter og 1000 forskere innen marine fag. De tre store marine forskningsinstitusjonene i Bergen vil kunne styrke posisjonen byen har som verdensledende ytterligere ved en samlokalisering med UiB, sier Dag Rune Olsen.

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet og mange av de marine forskningsgruppene i Bergen er blant de mest anerkjente i verden, i følge internasjonale evalueringer og rangeringer. Målt i antall vitenskapelige publikasjoner er Bergen verdens 13. største marine by, i selskap med New York, Tokyo og London.

– Utredningen peker på at en samlokalisering vil kunne ha flere positive konsekvenser, særlig knyttet til utdanning og sterkere fagmiljøer, men også mer innovasjon og verdiskaping i Bergen, på Vestlandet og i resten av landet, sier rektor Dag Rune Olsen.

Klynge-effekten

Bergensregionen har Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljøer, slår utredningen fast. Det pekes på at samlokalisering kan bidra til sambruk og økonomisk besparelse, til bedre samhandling på tvers av tradisjonelle linjer og føre til ytterligere tverrfaglig samarbeid og bedre marine utdanninger.

– Over halvparten av Norges forskning på hav, fisk og kyst skjer på Vestlandet. Rapporten understreker at utdanninger som kobles tett på klynger, gir den enkelte student svært gode rammer for faglig utvikling. Er klyngen verdensledende, kan utdanningen bli verdensledende så fremt universitetene og høyskolene utnytter muligheten, sier rektor Dag Rune Olsen.

Tekst: Universitetet i Bergen Flyfoto_Bergen1990 (2) FAKTA

Konseptvalgutredning (KVU)

Som en del av regjeringens Masterplan for marin forskning er det satt i gang en Konseptvalgutredning for lokalisering av de marine institusjonene i Bergen.
Målet er å kunne levere verdensledende marin forskning, fremtidsrettet utdanning, bedre forvaltning og kunnskaper som vil kunne underbygge et større vekstpotensial i de marine næringene
KVU-en er ledet av Statsbygg, som har leid inn konsulentselskapet Metier og arkitektfirmaet Link as, samt OPAK as til å bistå i prosjektet.

Kunnskapsklynger

Å etablere kunnskapsklynger er en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs mål om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema.
Klyngene må etableres på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet, men også der hvor det er muligheter for omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Virksomheten må i betydelig grad finansieres gjennom eksterne midler