Som medlem av NCE Seafood har din bedrift mulighet til å søke om støtte til innovasjons- og FoU-prosjekter som andre bedrifter ikke får. Innovasjon Norge utlyser i 2017 to støtteordninger rettet mot klyngebedrifter: Innovasjonsrammen og miljøteknologiordningen. Søknadsfrist 15. mai.

Innovasjonsrammen

Innovasjon Norge utlyser 10 millioner gjennom Innovasjonsrammen. Finansieringen skal legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngen og avlaste risiko for bedriftene. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder.

Det stilles blant annet krav til at midlene kun kan benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvor minst en av bedriftene må være medlem i en klynge.

Her er det NCE Seafood Innovation som søker på vegne av klyngebedriftene en Innovasjonsramme som skal deles ut til bedriftene.

Du finner informasjon om regler og betingelser rundt Innovasjonsrammen 2017 her.

Miljøteknologi

Miljøteknologiordningen har som mål å fremme norsk miljøteknologi og styrke norske bedrifters konkurransekraft. For å lykkes med det grønne skiftet er det spesielt tre tema som Innovasjon Norge løfter frem og setter av midler til:

Sirkulær økonomi, digitalisering for en grønnere fremtid og elektrifisering.

Hvert prosjekt kan maksimalt oppnå 500.000 kr i støtte, hvor Innovasjon Norge sin finansieringsandelen utgjør 50% av totalprosjektet. Forutsetningen er at minimum to bedrifter samarbeider om prosjektet, og minst en av bedriftene må være tilknyttet en klynge.

Her er det bedriften som søker direkte.

Les mer om hvordan du søker her. NIC