Verdien av datadeling ble løftet frem da “Industry Insight: Data sharing in the Norwegian aquaculture industry” ble lansert tirsdag 9. mai. Nå er havbruksnæringen bak andre industrier, og det er begrenset omfang av datadeling på tvers av verdikjeden. Rapporten peker på viktigheten av deling, status i dag, og hvordan næringen skal bli bedre på det.

Innsikt fra næringen

Kunnskapsgrunnlaget stammer i hovedsak fra intervjuer med næringen, og totalt 36 sentrale aktører fra både akademia, forskning og industri har deltatt. Rapporten er laget i samarbeid med klyngens medlemmer og partnere, og Deloitte har bidratt med utarbeidelsen.

På lanseringen introduserte Nina Stangeland rapporten.

Denne rapporten gir en god beskrivelse av hvorfor industrien trenger mer datadeling, i tillegg til å skissere dagens status på hva som er oppnådd så langt og gi anbefalinger om hva som trengs for å bevege seg fremover mot mer datadeling, sier Nina Stangeland, Administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

Nina Stangeland

Vil gi mange fordeler

Dominik Flatten, Prosjektleder i klyngen, og som har vært prosjektleder for rapporten ga deretter innsikt i hvorfor næringen bør dele data. Selv om den norske havbruksnæringen har tatt store steg mot digitalisering, ligger de største mulighetene for å hente verdi av dette fortsatt foran oss.

Innen 2050 har næringen ambisjoner om en femdobling i lakseproduksjon og en seksdobling i verdiskapning. Økt datadeling blir trukket frem som et sentralt middel for å nå de to målene, i tillegg til å gi positiv effekt på andre områder.

En for alle og alle for en. Det er holdningen vi må ta innover oss hvis vi skal ha sjans til å komme i nærheten av vekstambisjonene som er uttalt, sier Dominik Flatten, Prosjektleder i NCE Seafood Innovation.

Effektivisere produksjonen

Rapporten peker blant annet på at datadeling er en nødvendighet for å forbedre effektiviteten på driften i næringen. Blant annet ved å bidra til å løse felles utfordringer innenfor fiskehelse og -velferd, vekst og fôrutnyttelse.

Datasamarbeid og datadeling er essensielt for å takle dagens utfordringer og fostre industrivekst. Blant annet innenfor fiskehelse vil det kunne ha stort potensial, og det er noe vi jobber mye med nå, sier Kristian Blom, Daglig leder i AquaCloud.

Økt transparens og tillit for å få lov til å vokse

Datadeling kan også bidra til å sikre tillatelser til å drive og samfunnsaksept ved å tilby mer transparens i verdikjeden.

Laksenæringen er avhengig av tillit fra politikere, men også samfunnet som sådan, for å gjøre seg fortjent til retten til videre vekst. Jeg tror at industriens politiske aksept og samfunnsaksept («license to operate») kan bli betydelig forbedret gjennom mer åpenhet og deling både av suksesser og utfordringer. Datadeling og transparens er fundamentalt for å få lov til å drive, til å vokse og for å etablere rettferdige og fremtidsorienterte reguleringer, sier Einar Wathne, Styreleder i NCE Seafood Innovation.

Deling av data vil både gjøre det mer effektivt å følge økende opplysningskrav fra myndigheter, og bidra til å øke transparens og tillit til næringen.

Syv faktorer for å oppnå suksess

I tillegg til å peke på mange fordeler ved datadeling, viser rapporten til hvordan næringen kan få til økt deling. På lansering presenterte Maria Helsengreen og Anders Vik fra Deloitte hvordan vi kan muliggjøre nettopp dette. Rapporten trekker frem syv tiltak:

  • Rigge bedriften for datadeling
  • Utfordre det eksisterende handlingsrommet
  • Designe for datadeling
  • Bygge tillit
  • Tørre å ta sats
  • Etablere felles datastandarder for hele industrien
  • “Learn by doing”

Gjennom analysen og kunnskapsgrunnlaget har vi identifisert sentrale faktorer som hver enkeltaktør og økosystemet må få på plass for å lykkes med å realisere gevinstene fra et felles datasett både for enkeltaktørene og samlet for bransjen. Den største barrieren som vi må arbeide med i felleskap er grunnleggende tillit til plattformen og hvilke data som deles. Dette krever at en nøytral aktør tar ledelsen i videreutviklingen, og at hele bransjen, inkludert forvaltning og forskning, deltar, forteller Maria Helsengreen, Partner i Deloitte.

Se hele sendingen her

Bilder av Elise Mangersnes