Under den betydningsfulle One Ocean Conference 2024, gjorde Siri Stenersen Lohne CFO i Bolaks en sterk figur da hun presenterte Bolaks’ satsning på bærekraftig og sirkulær økonomi. Med et klart fokus på hvordan oppdrettsnæringen kan transformere slam fra avfall til en verdifull ressurs, adresserte hun både utfordringene og mulighetene som ligger i innovasjon og samarbeid.

Avhengig av store og små

Lohne la vekt på at store og små selskaper må våge å gå foran for å realisere innovasjon. Dette innebærer ofte en høyere grad av risiko, og mange i næringen foretrekker å følge etter fremfor å lede an. Et hovedbudskap var at bærekraftige innovasjoner krever tverrindustrielt samarbeid og et skifte i tankesett. Hun poengterer at oppdrettsnæringen er generelt langt fremme innen bærekraft og rapportering, men også her er det mange som tar sikte på å være «en god nr 2.»

Et eget prosjekt

Bolaks har skilt ut et eget prosjekt, hvor de ønsker å etablere en industriell symbiose hvor sirkulær håndtering av slam er en sentral del. Dette gjøres sammen med andre aktører i verdikjeden, herunder Blue Ocean Technology, samt forsknings og innovasjonsmiljøer gjennom Land møter Hav ved Elise Sæle Dahle. Vi har også knyttet til oss god kompetanse på biokull og industriell symbiose gjennom GreenHouse ved Jørn Erik Toppe. Prosjektet er finansiert av Vestland Fylkeskommune.

Siri S. Lohne forklarer den sirkulære verdikjeden på One Ocean Conference holdt av DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

«I prosjektet undersøker vi ulike sirkulære veier slammet kan gå, og ser på skala og bærekraftsfordeler ved ulike løsninger. Noe av poenget med å etablere en industriell symbiose er at ulike lokale aktørers ressursbehov og restråstoff passer sammen, og i industriområdet vi planlegger et postsmoltanlegg er det også en tømmerkai» – Siri S. Lohne

Det oppleves likevel som krevende og risikofylt å realisere en slik ide. Råvareressurser og behov mellom ulike aktører skal passe overens, en skal finne en forretningsmodell som fungerer, og en er avhengig av gode avtaler mellom de som inngår i symbiosen. Likevel er mulige oppsider ved å tenke sirkulært i en symbiose potensielt store.

Lett å identifisere risikoer

Det er lett å identifisere risikoer, både eksisterende og ekstra risikoer knyttet til nye innovative løsninger som ingen har bevist i praksis før. Men på avkastningssiden av ligningen finner en som regel en mer usikker fremtidig inntjening og gode bærekraftsverdier som ikke passer inn i excel, forteller Lohne.

Foto: Stig B. Fiksdal

Hun poengterer også at det er utfordrende å vekte ulike bærekraftsmål mot hverandre for en beslutningstaker. For hva er f.eks mest riktig for slam, å redusere CO2 avtrykket i atmosfæren gjennom biokull-alternativet hvor en oppnår karbonlagring, eller er det bedre å bruke litt ekstra CO2 på frakt for å bidra inn i en større sirkulær verdikjede hvor en gjenvinner ren fosfor slik Ragns-Sells beskriver? Siri mener at det beste vil være om ulike alternativer kan vokse frem, og at diversitet vil være bra også for bærekraft. For at det samlet sett skal lykkes med omstillingen mener hun at gode incentivordninger blir viktig for å balansere ut den økte risikoen ved å gå foran.

Ønsker du å lese mer? Trykk her!