Havbruksklyngene NCE Seafood Innovation og NCE Aquaculture har fått tildelt midler fra Innovasjon Norge til samarbeid om EU rådgivning i klyngene.

Stort potensiale for norsk akvakultur i Europeisk sammenheng

EU sitt eget produksjonsvolum fra akvakultur er marginalt sammenlignet med Norge, særlig etter Brexit. Samtidig er EU den største mottakeren av norsk laks og der videreforedles en betydelig andel laks i unionen. DG Mare (Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries) har uttalt at å endre politiske føringer og strategiske dokumenter til å inkludere akvakultur har tatt tid. De ønsker involvering fra næringen for å fortsette å løfte akvakultur som en sterk bidragsyter for å nå bærekrafts- og klimamålene for fremtiden.

“Norske interesser i EU er store og selv om Norge ikke er medlem i EU, må vi i stor grad forholde oss til regelverket som formes av kommisjonen. Dette krever en betydelig innsats fra flere sider, og vår rolle er å sørge for at akvakultur fortsetter å løftes som et viktig bidrag i å nå EU`s politiske ambisjoner” sier EU rådgiver og prosjektleder for AquaMare Ann Cecilie Hilling.

Det nasjonale EU-nettverket AquaMare er en viktig samarbeidsarena

Siden 2016 har EU-nettverket AquaMare (finansiert av Forskningsrådet) jobbet strategisk for å styrke norsk havbruksnærings deltakelse i forskningsprosjekter på EU nivå. Nettverket har samlet klyngene NCE Aquaculture, NCE Aquatech, NCE Seafood Innovation og Stiim Aquacluster med sine medlemmer og har gitt dem mulighet til å samle sin EU kompetanse, dele erfaringer, mobilisere og gi samlede innspill til strategiske prosesser i EU gjennom EATIP (European Aquaculture Technology and Innovation Platform). Ann Cecilie Hilling (NCE Aquaculture) påpeker at et slikt nasjonalt EU-nettverk er sentralt for å yte støttetjenester som bygger på og forsterker allerede etablerte nasjonale og regionale tjenester og står sentralt i samarbeid med klyngene.

Synergieffekt skal øke muligheten for deltagelse i Horisont Europa

Samtidig som AquaMare jobber med mange av de større prosessene på EU-nivå har klyngene NCE Seafood Innovation og NCE Aquaculture sammen fått innvilget EU-rådgiver ressurs som skal jobbe mer målrettet med bedrifter som har ambisjoner om å søke forskningsmidler fra EU.

Vi ser at der er et behov for å jobbe mer i dybden med den enkelte bedrift som har et potensielt EU prosjekt i magen. Synergieffekten mellom arbeidet i AquaMare og de nyopprettede EU rådgiverressursene vil være svært positive sier EU rådgiver i NCE Seafood Innovation Cathrine Ulvatne. EU-systemet kan være ressurskrevende å sette seg inn i for den enkelte bedrift.

Vi ønsker å gi råd og bidra til forståelse for å senke terskelen for bedrifter som ønsker å søke.

Kontaktinformasjon:

Cathrine Ulvatne
NCE Seafood Innovation
Tlf. +47 93 20 18 51
LinkedIn

Ann Cecilie Hilling
NCE Aquaculture AS
Tlf: +47 90 13 37 29
LinkedIn

Faktaboks:

EATIP EATIP er en internasjonal ideell forening dedikert til å utvikle, støtte og fremme akvakultur og, spesielt og spesifikt, teknologi og innovasjon innen akvakultur i Europa.

Horisont Europa er det hittil største rammeprogrammet for forskning og innovasjon, med totalbudsjett på 94 milliarder euro.

Oppstart for Horisont Europa er januar 2021, men de første utlysningene ventes høsten 2020.

Støtte til EU-rådgiver gis for ett år av gangen i maks tre år.